CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 4 - 30. 5. 2012
ZZ č. 4 - 30. 5. 2012 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 4/2012
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 30. 5. 2012 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Závěrečný účet Obce Stránka a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
3. Smlouva na vypracování územního plánu obce
4. Smlouva s Českou pojišťovnou
5. Dotace na vybudování dětského hřiště
6. Změna rozpočtu
7. Žádost Sportovního klubu Mšeno
8. Příprava dětského dne a pouťové taneční zábavy
9. Příprava 3. ročníku Stráneckého běhu
10. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Paní Bendová přečetla závěrečný účet Obce Stránka za r. 2011. Dne 4.4.2012 bylo provedeno přezkoumání hospodaření Obce Stránka paní A. Zemanovou a Bc. Z. Svobodovou, pracovnicemi Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěrečný účet byl přijat s výhradou – byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) (§10 odst. 3 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb.). V roce 2011 obec uzavřela dohody o provedení práce zaměstnancem v rozsahu větším než 150 hodin v kalendářním roce.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

k bodu 3:

Zastupitelstvo obce obdrželo návrh smlouvy na vypracování územního plánu obce. Smlouva je sepsána podle nabídky, kterou firma CITYPLAN, s.r.o. uvedla ve výběrovém řízení a na základě které, byla tato firma vybrána pro zhotovení územního plánu.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Obec Stránka uzavře novou smlouvu s Českou pojišťovnou na pojištění zaměstnanců, kteří vykonávají v obvodu obce veřejně prospěšné práce. Dále bude součástí smlouvy pojištění škodních událostí vzniklých z chybných rozhodnutí Obecního zastupitelstva.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Obec Stránka obdržela z Krajského úřadu Středočeského kraje dotaci na vybudování dětského hřiště ve výši 474.654,- Kč. Podíl obce je v této akci 25.000,- Kč. S touto částkou je počítáno v rozpočtu obce na r. 2012. Zastupitelstvo obce přijímá dotaci.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje změnu rozpočtu o částku 474.654,- Kč – přidělená dotace na vybudování dětského hřiště.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Zastupitelstvo Obce Stránka obdrželo žádost Sportovního klubu Mšeno o finanční příspěvek na činnost klubu. Návrh – výše příspěvku 4.000,- Kč.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

Dne 2.6.2012 budou ve spolupráci s rybářským svazem v rámci oslav Dne dětí uspořádány Dětské rybářské závody na místním rybníku. Začátek byl stanoven na 14.00 hodin.
Dne 23.6.2012 bude sloužena mše pod místní zvonicí – u příležitosti Svatojanské poutě. Večer od 20.00 hodin bude v místní hospodě uspořádána taneční zábava.

 

k bodu 9:

Zastupitelstvo Obce Stránka obdrželo žádost pana Pavla Mráčka o sponzorský dar na 3. ročník Stráneckého běhu, který se uskuteční 6.4.2013. Vzhledem k tomu, že letošní ročník (2. ročník) byl velice úspěšný, zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí sponzorského daru ve výši 5.000,- Kč a pomoc při organizování 3. ročníku tohoto běhu.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a paní Alenu Olšovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Stránka s výhradou.
e) Zastupitelstvo Obce Stránka souhlasí se smlouvou na vypracování ÚP obce a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
f) Zastupitelstvo Obce Stránka souhlasí s novou smlouvou s Českou pojišťovnou a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
g) Zastupitelstvo obce přijímá dotaci na vybudování dětského hřiště ve výši 474.654,- Kč a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy se Středočeským krajem na tuto dotaci.
h) Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou rozpočtu o přijatou dotaci.
i) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro SK Mšeno ve výši 4.000 Kč.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí připravované kulturní akce – Dětské rybářské závody a Pouťovou taneční zábavu.
k) Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar panu Pavlu Mráčkovi na uspořádání 3. ročníku Stráneckého běhu ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 30.5.2012

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Václav Benda, Alena Olšová

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement