CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 5 - 22. 8. 2012
ZZ č. 5 - 22. 8. 2012 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 5/2012
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 22. 8. 2012 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Omluveni: Alena Olšová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání a schválení smlouvy o zajišťování správy společné věci týkající se Vrátenské rozhledny
3. Bezplatný převod pozemků od Pozemkového fondu
4. Zahájení provozu dětského hřiště
5. Oprava autobusových zastávek
6. Celoplošná deratizace
7. Příprava územního plánu obce
8. Děkovný dopis pana Mráčka
9. Diskuze
10. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Lenka Tylová

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Projednání a schválení smluv týkajících se Vrátenské rozhledny je uvedeno v samostatném zápisu –  příloha č. 1 ve formátu pdf

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

k bodu 3:

Obci byly nabídnuty k bezplatnému převodu pozemky od Pozemkového fondu v k.ú. Tajná – jedná se o pozemky p.č. 1174/13 a 1174/16. Vzhledem k tomu, že se jedná o přístupové cesty k rekreačním objektům, má obec zájem o tyto pozemky.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Bylo dokončeno vybudování dětského hřiště z přidělené dotace. Zahájení proběhne dne 8. 9. 2012 – pro děti budou připraveny soutěže a občerstvení.

k bodu 5:

Byla poničena autobusová zastávka na křižovatce silnic Mšeno – Mladá Boleslav – Stránka a zastávka v Obci Tajná. Pan Gál zjistí stav poškození a případně provede opravu, obec zajistí materiál.

k bodu 6:

V podzimních měsících proběhne v obci celoplošná deratizace – budou občanům rozdána návnada proti hlodavcům

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

V současné době probíhá v obci příprava a sběr podkladů pro změnu územního plánu. Práce provádí firma CITYPLAN s.r.o. Občané mohou doručit obecnímu úřadu podněty pro požadované změny.
Souběžně s informací od obecního úřadu byla občanům doručena také petice od pana Gála, která vyzývala k zamítnutí zamýšlené změny na obecním pozemku – převod na stavební pozemek. Starosta vysvětlil přítomným záměr obce – především zhodnocení pozemku a možnost nabídnout případným zájemcům pozemky k výstavbě rodinných domů.

k bodu 8:

Zastupitelstvo Obce Stránka obdrželo dopis od pana Pavla Mráčka, kterým děkoval zastupitelstvu za přidělený sponzorský dar na 3. ročník Stráneckého běhu ve výši 5.000,- Kč.

k bodu 9:

Diskuze – p. Čápová – obec by měla přijmout vyhlášku, ve které by nařídila majitelům psům úklid exkrementů
p. Bartoš – je potřeba vyřezat rozrostlý keř v zatáčce na konci Pískové ulice kvůli bezpečnosti
p. Gál – navrhuje výsadbu ovocných stromů podél cesty od Průhonu k silnici ke Mšenu

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a paní Lenku Tylovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemků v k.ú. Tajná.
e) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zahájení dětského hřiště.
f) Zastupitelstvo Obce Stránka bere na vědomí informaci o nutné opravě autobusových zastávek.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením celoplošné deratizace v obci.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě změny územního plánu.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 22. 8. 2012

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Lenka Tylová

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 05 září 2012 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement