CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 6 - 10. 10. 2012
ZZ č. 6 - 10. 10. 2012 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 6/2012
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 10. 10. 2012 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Alena Olšová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Situace ve společnosti LESS FOREST s.r.o.
3. Nabídka – pronájem lesů
4. Informace o územním plánu obce
5. Stanovení datumu Předvánočního posezení pro důchodce
6. Diskuze
7. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Benda, Lubor Saska

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Společnost LESS FOREST s.r.o., která má v pronájmu lesní pozemky, které jsou ve vlastnictví Obce Stránka, se dostala do platební neschopnosti a ukončuje svou činnost. Zaměstnancem této společnosti, panem Ing. Petrem Šulcem, bylo obci nabídnuto ukončení smlouvy dohodou ke dni 15. 10. 2012. Výpovědní lhůta stanovená ve smlouvě je 2 roky a pokud by obec smlouvu neukončila dohodou, vstupuje v platnost toto ustanovení smlouvy.

Hlasování: pro ukončení smlouvy dohodou 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

k bodu 3:

Na základě této vzniklé situace musí obec vyřešit co s lesními pozemky. Zastupitelstvo má na výběr z těchto možností:
a) Svěřit lesní pozemky do správy pana Konopíka, který stejnou službu vykonává pro Město Mšeno – pan Konopík by s lesními pozemky hospodařil za úhradu od obce; obec by platila výdaje na údržbu lesa (výsadba, postřiky, těžba) a získávala by peníze za prodej vytěženého dřeva. Stejnou službu nabízí obci i pan Jiří Saska, občan Stránky, který tuto činnost již vykonává pro 2 obce v okolí Doks. Pan Saska byl přítomen zasedání, o tuto činnost by měl zájem, ale částku, kterou by obec ročně z těchto pozemků získala nedokáže stanovit.
b) Pronajmout lesní pozemky nově vznikající společnosti Lesní středočeská s.r.o. za částku 30.000 Kč za rok a 10 m3 dřeva na otop pro obec.

Hlasování: pro pronájem lesních pozemků společnosti Lesní středočeská s.r.o. 6
zdrželo se 1 proti návrhu 0

k bodu 4:

Starosta informoval přítomné o průběhu prací na územním plánu Obce Stránka. V současné době probíhá zpracování podkladů pro územní plán projekční kanceláří CITYPLAN s.r.o. Ještě před koncem roku by firma CITYPLAN s.r.o. měla seznámit občany s postupem prací na ÚP.

k bodu 5:

Kulturní komise se dohodla na tradičním uspořádání Předvánočního posezení pro důchodce spojeného s Mikulášskou nadílkou pro děti. Termín těchto akcí byl stanoven na 8.12.2012.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a pana Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením smlouvy o pronájmu lesů se společností LESS FOREST s.r.o. dohodou ke dni 15.10.2012.
e) Zastupitelstvo Obce Stránka souhlasí s pronájmem lesů společnosti Lesní středočeská s.r.o. za podmínek uvedených v bodě 3 b) tohoto zápisu a pověřuje starostu uzavřením této nájemní smlouvy.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o průběhu prací na územním plánu.
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě kulturních akcí v měsíci prosinci.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.15 hodin.

Ve Stránce dne 10.10.2012

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Václav Benda, Lubor Saska

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement