CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Úřední deska arrow Vyhláška č. 1/2012 - o místních poplatcích
Vyhláška č. 1/2012 - o místních poplatcích Tisk E-mail

Obec Stránka
okres Mělník

Obecně závazná vyhláška
obce Stránka
č. 1/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Stránka schvaluje a vydává dne 14.listopadu 2012 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Čl. 1

Základní ustanovení

Obec Stránka zavádí a vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“).

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti (včetně skutečností rozhodných pro osvobození od poplatku) do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede údaje podle zvláštního zákona2. Poplatník, který je vlastníkem stavby, která je určena k individuální rekreaci, nebo rodinného domu na území obce, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; pokud stavba nebo dům není takto označen, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba či dům umístěn. Poplatník, který je vlastníkem bytu na území obce, v němž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční stavby (domu), ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění bytu ve stavbě (domu), pokud nejsou byty očíslovány; pokud stavba (dům) není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba (dům) umístěna.
3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3

Sazba poplatku za komunální odpad

1) Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:

A. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 400,-Kč
B. fyzickou osobu, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů 400,-Kč
C. fyzickou osobu, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců 400,-Kč
D. fyzickou osobu, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců 400,-Kč

Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 0,-Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 400,-Kč.

2) Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:

A. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 650,-Kč
B. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 650,-Kč

Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,-Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 400,-Kč.

3) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je stanoveno v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4

Osvobození od poplatku za komunální odpad

Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni poplatníci:
a) umístění v zařízeních sociálních služeb mimo území obce, poskytujících dlouhodobé pobytové služby, a to po dobu pobytu v tomto zařízení
b) umístění v dětském domově, a to po dobu pobytu v tomto zařízení
c) ve vazbě, a to po dobu trvání vazby
d) ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu výkonu tohoto trestu
e) kteří pobývají celoročně v zahraničí
f) kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území obce Stránka, avšak nezdržují se v místě trvalého pobytu, a to za podmínky, že doloží doklad o platbě za komunální odpad obci, na jejímž území se v daném roce zdržují, a za podmínky, že rodinný dům nebo byt trvalého pobytu není pronajímán nebo podnajímán
g) kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně - na Obecním úřadě Stránka, avšak na území obcí Stránka-Tajná-Ostrý se prokazatelně dlouhodobě (více jak šest /6/ po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce) nezdržují.

Čl. 5

Splatnost poplatku za komunální odpad

1) Poplatek za komunální odpad je splatný vždy nejpozději do konce února každého roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 28.2., je poplatek za komunální odpad splatný nejpozději do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

 

Čl. 6

Přechodné ustanovení

Pro poplatkovou povinnost a práva a povinnosti s ní související, vzniklou přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, se použije obecně závazná vyhláška uvedená v ust. Čl. 7 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 7

Zrušovací a změnové ustanovení

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Stránka č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Stránka č. 1/2004 o místních poplatcích, ze dne 11.11.2009.
2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Stránka č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Stránka č. 1/2004 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, ze dne 19. 10. 2011.
3) Mění se obecně závazná vyhláška obce Stránka č. 1/2004 o místních poplatcích, ze dne 22.12.2004, a to takto:
- vypouští se ust. Čl. 1 písm. c)
- vypouští se Oddíl IV. (ust. Čl. 9 až Čl. 11).

Čl. 8

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

 

 

Dvorščík Štefan - starosta obce

Kloudová Jaroslava - místostarostka

 

Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce obce Stránka č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování skutečných nákladů obce za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:

Náklady obce Stránka za rok 2012 na odpadové hospodářství obce (náklady spojené s likvidací veškerého komunálního odpadu a dalšího odpadu vznikajícího na území obce):
254938,-Kč

Náklady obce Stránka za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu vznikajícího na území obce:
172500,-Kč

 

Počet poplatníků poplatku za komunální odpad:
1. fyzické osoby hlášené v obci k trvalému pobytu 207
2. fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů 0
3. fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců 1
4. fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců 0
5. fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
(uveden počet těchto staveb) 55
---------------- -----------------
celkem 263

Náklady obce Stránka za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu (poplatníka) činí: 656,-Kč.

 

Z této částky je stanovena část poplatku za komunální odpad dle ust. Čl. 3 odst. 1) písm. b) a odst. 2) písm. b) obecně závazné vyhlášky ve výši 400,-Kč.

 

 
< Předch.   Další >
Advertisement