CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 7 - 14. 11. 2012
ZZ č. 7 - 14. 11. 2012 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 7/2012

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 14. 11. 2012 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Alena Olšová

Omluveni: Václav Benda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení

2. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o poplatku za komunální odpad

3. Příprava územního plánu

4. Nájemní smlouva na lesní pozemky obce

5. Sanace pískovcových skal v Obci Stránka

6. Žádost o umožnění cvičení v zasedací místnosti obecního úřadu Obce Stránka

7. Akce do rozpočtu pro r. 2013

8. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Josef Kalivoda

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Nová sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:

A: fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 400,- Kč

B: fyzickou osobu, které byl podle zákona upravujícího pobyt

cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo

přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů 400,- Kč

C: fyzickou osobu, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců

na území České republiky, pobývá na území České republiky

přechodně po dobu delší než 3 měsíce 400,- Kč

D: fyzickou osobu, které byla udělena mezinárodní ochrana

podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana

podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců 400,- Kč

Sazba poplatku pro osoby, které nemají v obci trvalý pobyt, ale vlastní v obci stavbu

určenou k individuální rekreaci nebo vlastní byt nebo rodinný dům na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 650,- Kč

Celé znění Obecně závazné vyhlášky je k nahlédnutí na vývěskách obce nebo na webových stránkách obce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Obecnímu zastupitelstvu bylo doručeno několik návrhů k připravované změně územního plánu, které byly zastupitelstvem projednány a schváleny takto:

p.č. 662/1, p.č. 655 a p.č. 663 vše v k.ú. Stránka – změna na druh pozemku „zahrada“ – vlastník Jana Hrubá

p.č. 536/1 v k.ú. Stránka – zařazení pozemku do zastavitelné části území – smíšená obytná zástavba venkovského typu – vlastník Pavel Hřebíček

p.č. 637/1, p.č. 650/1 vše v k.ú. Stránka – zařazení pozemků do zastavitelné části území – smíšená obytná zástavba venkovského typu – vlastník Ing. Martin Hlaváček

p.č. 69/1 v k.ú. Stránka - zařazení pozemků do zastavitelné části území – smíšená obytná zástavba venkovského typu – vlastník Klouda Miroslav a Jaroslava

p.č. 519/1 v k.ú. Stránka - zařazení pozemků do zastavitelné části území – smíšená obytná zástavba venkovského typu – vlastník Obec Stránka

p.č. 690/1 v k.ú. Ostrý - zařazení pozemků do zastavitelné části území – smíšená obytná zástavba venkovského typu – vlastník Ing. Ilona Čížková

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Zastupitelstvo obce projednalo nájemní smlouvu se společností Lesní Středočeská CZ s.r.o., IČ 24232769 zastoupenou jednatelem Ing. Filipem Tobolkou na pronájem lesních pozemků ve vlastnictví Obce Stránka. Výše uvedené společnost si pronajímá zmíněné lesní pozemky obce za cenu 30.000 Kč za jeden kalendářní rok a poskytnutí pronajímateli 10 prostorových metrů palivového dřeva za jeden kalendářní rok. Smlouva nabývá účinnosti dne 14.11.2012 a je uzavřena na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou.

Hlasování: pro ukončení smlouvy dohodou 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Vzhledem ke kritickému stavu některých části pískovcových skalních masivů v obci, požádalo obecní zastupitelstvo Ing. Konvalinku o vypracování návrhu na sanaci/zabezpečení těchto pískovcových útvarů. Cena za tuto sanaci byla návrhem stanovena na částku 2.820.000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo rozhodlo o vypracování žádosti o dotaci a v případě, že bude obci poskytnuta dotace, bude rozhodnuto o dalším postupu.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost pana Pavla Mráčka o umožnění cvičení v zasedací místnosti obecního úřadu. Pan Pavel Mráček bude mít dozor nad tímto cvičením a zaručuje zajištění pořádku v používané místnosti.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Příprava akcí pro r. 2013:

a) zasíťování nově vznikajících stavebních pozemků ve vlastnictví obce

b) dokončení výsadby okrasných keřů v obci

c) oprava místních komunikací

d) likvidace černé skládky pod obcí Tajná

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Olšovou a pana Josefa Kalivodu.

c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.

d) Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o poplatku za komunální odpad.

e) Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje uvedené žádosti o změny v územním plánu Obce Stránka.

f) Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje Smlouvu o pronájmu lesních pozemků společnosti Lesní Středočeská CZ s.r.o.

g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o vypracovaném návrhu sanace pískovcových útvarů v obci a pověřuje starostu vypracováním žádosti o dotaci na tuto akci.

h) Zastupitelstvo obce povoluje cvičení v zasedací místnosti obecního úřadu panu Pavlu Mráčkovi.

i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o připravovaných akcích v obci pro r. 2013.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.15 hodin.

Ve Stránce dne 14.11.2012

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Olšová, Lenka Tylová

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Čtvrtek, 03 leden 2013 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement