CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 8 - 19. 12. 2012
ZZ č. 8 - 19. 12. 2012 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 8/2012

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 19. 12. 2012 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Alena Olšová, Václav Benda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení

2. Projednání Dodatku č. 12 ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu

3. Úprava rozpočtu r. 2012

4. Určení rozpočtového provizoria pro r. 2013

5. Stanovení inventurní komise

6. Stanovení odměn pro kronikáře a předsedu přestupkové komise

7. Příspěvek na školní ples

8. Cena za územní plán

9. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Benda, Lubor Saska

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Dodatek č. 12 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Dodatek upravuje ceny za svoz odpadů za jednotlivé nádoby, případně ceny za svoz a likvidaci PE pytlů. Jedná se o navýšení cen o 3 %.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Zastupitelstvu obce byly předloženy tyto návrhy změn v rozpočtu r. 2012:

Příjmy:

+ 21.000 přijatá dotace na volby

+ 355.990 dotace na výstavbu dětského hřiště

+ 53.040 přijaté dividendy z akcií České spořitelny

+ 70.000 úroky ze spoření ČMSS

Výdaje:

- 6.000 dopravní obslužnost

+ 27.000 výdaje na školu a školku

+ 500.000 nákup techniky

+ 210.100 územní plán

+ 41.000 bytové hospodářství

- 6.000 veřejné osvětlení

- 20.000 vítací cedule při vjezdu do obce

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Zastupitelstvo obce stanovuje rozpočtové provizorium – do doby schválení rozpočtu r. 2013 schvaluje zastupitelstvo obce rozpočtové provizorium ve výši 1/12 rozpočtu r. 2012

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Starosta obce navrhl inventurní komisi v tomto složení: Alena Olšová, Jaroslava Kloudová, Josef Kalivoda.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta obce navrhl odměny pro kronikáře obce pana Skládala a pro předsedu přestupkové komise pana Šámala. Návrh – 2.000 Kč pro každého z nich.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Zastupitelstvo obce obdrželo žádost o příspěvek do tomboly na Školní ples. Návrh – příspěvek ve výši cca 500,- Kč.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

Vzhledem ke schválenému navýšení DPH v r. 2013 bude o příslušnou částku také upravena cena za vypracování územního plánu.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a pana Lubora Sasku.

c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.

d) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 12 ke smlouvě o zneškodňování komunálních odpadu a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.

e) Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje navrhované změny v rozpočtu r. 2012 a zmocňuje starostu a účetní obce ke konečné úpravě rozpočtu v rámci plnění příjmů a výdajů.

f) Zastupitelstvo Obce Stránka určuje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 rozpočtu r. 2012 do doby schválení rozpočtu pro r. 2013.

g) Zastupitelstvo obce schvaluje inventurní komisi v navrhovaném složení.

h) Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro kronikáře a předsedu přestupkové komise ve výši 2.000,- Kč.

i) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na školní ples ve výši cca 500,- Kč.

j) Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny za vypracování územního plánu obce o schválené navýšení DPH.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 19.12.2012

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Václav Benda, Lubor Saska

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement