CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 1 - 13. 2. 2013
ZZ č. 1 - 13. 2. 2013 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 1/2013
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 13. 2. 2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace o kontrole dotace na dětské hřiště
3. Informace o průběhu přípravy územního plánu
4. Příjmy a výdaje – hospodaření obce v r. 2012
5. Příprava rozpočtu r. 2013
6. Žádost MŠ o příspěvek na školu v přírodě
7. Kulturní akce - zábava
8. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Alena Olšová

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Starosta obce přednesl přítomným informaci o průběhu kontroly dotace na dětské hřiště – byla provedena kontrola z krajského úřadu, která proběhla bez závad. Na základě této kontroly bude obci doplacen zbytek dotace ve výši 25 %, tj. 118 tis. Kč.

 

 

 

k bodu 3:

Dále starosta informoval o průběhu probíhajících prací na přípravě územního plánu obce – na Městský úřad Mělník (pověřený úřad 3. stupně) byl odevzdán návrh územního plánu. Tento úřad bude na základě tohoto návrhu zajišťovat souhlas s institucemi – např. odbor životního prostředí, ČEZ, atd.)

k bodu 4:

Hospodářka obce, paní Bendová, informovala o stavu hospodaření obce za r. 2012. Příjmy obce byly v r. 2012 ve výši 3.624.541,- Kč; výdaje obce byly ve výši 2.784.951,- Kč. Hospodaření obce tedy skončilo přebytkem ve výši 839.590,- Kč.

k bodu 5:

Dále byly navrhovány akce, které by měly být zahrnuty do rozpočtu pro r. 2013:
Kultura: taneční zábava, Stránecký běh (6. 4. 2013), rybářské závody, akce pro děti, posezení pro důchodce
Dotační akce: oprava komunikací, likvidace černých skládek, oprava skalních masivů
Další akce: oplocení dětského hřiště + výstavba přístřešku a pískoviště, nákup techniky, veřejno-prospěšné práce, výsadba zeleně a vykácení suchých stromů, autobusová zastávka Ostrý, zasíťování stavebních pozemků (nově vzniklých ÚP)

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Zastupitelstvo obce obdrželo žádost Mateřské školy Mšeno o příspěvek na školu v přírodě – návrh 1.000,- Kč.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Dále byl zastupitelstvem obce odsouhlasen termín taneční zábavy – 6.4.2013. Součástí taneční zábavy bude tombola. Vstupné bude 50,- Kč.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a paní Alenu Olšovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o kontrole dotace na dětské hřiště.
e) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu přípravy územního plánu.
f) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o výsledku hospodaření obce v r. 2012.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s akcemi navrhovanými do rozpočtu r. 2013 a pověřuje starostu a místostarostku obce sestavením rozpočtu pro r. 2013.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek MŠ Mšeno na školu v přírodě ve výši 1.000,- Kč.
i) Zastupitelstvo obce souhlasí s termínem uskuteční taneční zábavy a schvaluje výši vstupného 50,- Kč.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 13.2.2013

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Alena Olšová

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement