CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 2 - 13. 3. 2013
ZZ č. 2 - 13. 3. 2013 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 13. 3. 2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení

2. Čerpání rozpočtu r. 2012

3. Projednání a schválení rozpočtu na r. 2013

4. Předběžná analýza úspory el. energie

5. Příprava Stráneckého běhu

6. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Benda, Lenka Tylová

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Účetní obce paní Bendová přečetla přítomným čerpání rozpočtu r. 2012 po jednotlivých kapitolách jak v oblasti příjmů, tak v oblasti výdajů. Rozpočet byl schválen vyrovnaný ve výši 3.637.442 Kč. Hospodaření v r. 2012 bylo v této výši:

Příjmy: 3.624.541 Kč

Výdaje: 2.784.951 Kč

Výsledek hospodaření: + 839.590 Kč

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Dále byl přítomným zastupitelům předložen ke schválení rozpočet pro r. 2013. Rozpočet po jednotlivých kapitolách přednesla paní Bendová. Do rozpočtu byly mimo jiné zahrnuty tyto větší akce:

* opravy místních komunikací

* zasíťování nově vzniklých st. pozemků

* oplocení hřiště, pískoviště, přístřešek

* nákup techniky

* úprava skalních masivů v obci

Celková navrhovaná částka v rozpočtu:

příjmy: 3.060.214 Kč

výdaje: 3.060.214 Kč

Rozpočet byl navržen vyrovnaný.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Starosta obce přednesl zastupitelstvu předběžnou analýzu úspory elektrické energie v Obci Stránka, kterou zpracovala firma Arch consulting s.r.o. Jednalo by se o úsporu ve výši cca 14.000 Kč a této úspory by bylo dosaženo v případě, že by se obce spojily a odebíraly el. energii ve větším množství prostřednictvím právě firmy Arch consulting s.r.o. Tato firma by ale od obce požadovala odměnu ve výši 25 %. Obci by tedy zůstalo pouze 10.000 Kč.

Hlasování: pro návrh 0 zdrželo se 0 proti návrhu 7

k bodu 5:

Příprava Stráneckého běhu – dne 6. 4. 2013 se uskuteční 3. ročník běžeckého závodu „Stránecký běh“. Organizátorem závodu je pan Pavel Mráček st. a v organizaci mu pomáhají členky kulturní komise. Obec věnovala na tuto sportovní akci sponzorský dar ve výši 5.000 Kč. Start a cíl závodu bude na křižovatce k Tajné. Vyhlášení závodu bude probíhat v místním hostinci.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a paní Lenku Tylovou.

c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.

d) Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání rozpočtu za r. 2012.

e) Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro r. 2013.

f) Zastupitelstvo obce nesouhlasí se změnou dodavatele el. energie za navrhovaných podmínek.

g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o připravované sportovní akci „Stránecký běh“

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 13. 3. 2013

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Václav Benda, Lenka Tylová

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement