CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 5 - 21. 8. 2013
ZZ č. 5 - 21. 8. 2013 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 5/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 21. 8. 2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Alena Olšová, Václav Benda, Lenka Tylová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení

2. Projednání a schválení zadání ÚP Obce Stránka

3. Projednání výpovědi bonusového vkladu a založení nového

4. Žádost manželů Krajíčkových o odkoupení části obecních pozemků

5. Projednání prací na zabezpečení skalních masivů v obci

6. Různé

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné. Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Lubor Saska

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Pověřená obec 3. stupně zpracovala návrh zadání pro vypracování územního plánu Obce Stránka. Zastupitelstvo tento návrh projednalo a nemá žádné připomínky k tomuto návrhu. Návrh zadání bude předán zpracovateli územního plánu – firmě CITYPLAN s.r.o., která zahájí práce na zhotovení územního plánu.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Obec má bonusový vklad u ČMSS, jehož lhůta vyprší koncem měsíce srpna. Na tomto bonusovém vkladu došle ke zhodnocení částky 3 mil. o 151.498 Kč. Zástupkyně ČMSS paní Synková připravila pro obec návrh nového bonusového vkladu. Na základě tohoto návrhu bude celá částka převedena na nový vklad. Celkem bude celá převedená částka, tj. 3.151.498 Kč zhodnocena za 2 roky o 131.342 tisíc korun.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost manželů Aleny a Pavla Krajíčkových o odkoupení části obecních pozemků a to p.č. 966/22 o výměře 36 m2, 966/23 o výměře 3 m2, 966/24 o výměře 9 m2 a 966/21 o výměře 10 m2. O odkoupení žádají z důvodu legalizace stávajícího stavu na základě GP č. 112-679/2011, který vypracovala firma Geodézie Mělník s.r.o. Zastupitelstvo navrhuje nejprve prověřit na místě správnost údajů zakreslených v GP a poté rozhodne, zda této žádosti vyhoví.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Pan Ing. Konvalinka zpracoval pro obec návrh na zabezpečení skalních masivů v obci. Částka na toto zabezpečení přesahuje 3 miliony korun. Na tuto akci obec nedostala dotace a na zabezpečení skalních masivů má rozpočtováno pouze 200 tis. Kč. Obec nechá zpracovat nabídku na zabezpečení pomocí sítí a na odstranění porostů. Na základě této nabídky bude rozhodnuto o rozsahu provedených prací.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Lubora Sasku.

c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.

d) Zastupitelstvo souhlasí s návrhem zadání na zpracování územního plánu Obce Stránka a pověřuje starostu předáním tohoto zadání firmě CITYPLAN s.r.o.

e) Zastupitelstvo obce dává výpověď ze stávajícího bonusového vkladu a převádí celou částku 3.151.498 Kč na nový bonusový vklad s cílovou částkou 3.500.000 Kč. Zároveň pověřuje starostu a účetní obce provedením této finanční transakce.

f) Zastupitelstvo bere na vědomí žádost manželů Krajíčkových a navrhuje porovnat aktuální stav s geometrickým plánem.

g) Zastupitelstvo souhlasí s návrhem na průběh dalších prací směřujících k zabezpečení skalních masivů v obci, tj. vypracování nabídek a poté rozhodnutí o dalším postupu.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 21.8.2013

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Lubor Saska

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement