CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 6 - 25. 9. 2013
ZZ č. 6 - 25. 9. 2013 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 6/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 25. 9. 2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Alena Olšová, Václav Benda, Lenka Tylová

Omluveni: Josef Kalivoda, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení

2. Cenové nabídky za zabezpečení skalních masivů

3. Projednání žádosti o odprodej pozemků

4. Oprava poškozené čekárny u autobusové zastávky

5. Žádost o opravu vodotečí na Tajné

6. Vymalování zasedací místnosti a chodby v budově obecního úřadu

7. Úprava rozpočtu

8. Reklamace – výsadba zeleně

9. Posezení pro důchodce

10. Různé

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné. Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Lenka Tylová

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Obecnímu zastupitelstvu byly doručeny 4 nabídky na opravu a zabezpečení skalních masivů v obci:

a) IJP, spol. s.r.o., Radlická 2, Praha 5 – částka 1.076.731 Kč

b) Doubrava, Příbohy – částka 1.081.073 Kč

c) Ing. Petr Čermák – Vertical, Praha 3 – částka 1.016.139 Kč

d) Karel Hanuš, Nosálov – částka 893.075 Kč

Obec požádá o dotaci z programu Operační program životního prostředí, údržba skalních masivů. Na příští rok bude navýšena částka v rozpočtu a případně budou opraveny nejkritičtější úseky. Z výše uvedených nabídek vybralo zastupitelstvo cenově nejvýhodnější nabídku pana Hanuše a v případě zahájení prací bude osloven a vyzván k provedení prací.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Zastupitelstvo po prověření GP 112-679/2011 souhlasí s odprodejem pozemků 966/21, 966/22, 966/23 a 966/24 manželům Krajíčkovým za účelem legalizace stávajícího stavu. Kupující uhradí všechny náklady spojené s tímto prodejem a převodem nemovitostí.

Dále byla zastupitelstvu obce doručena žádost pana Zdeňka Čermáka, vlastníka nemovitosti čp. 86 na st. p. 149, o odkoupení pozemkové parcely 650/2, kde by si zřídil přístup k plánové jímce odpadních vod. Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem za stejných podmínek jako v případě manželů Krajíčkových.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Na křižovatce u hlavní silnice na Mladou Boleslav je zničena čekárna u autobusové zastávky. Zastupitelstvo navrhuje vybudovat tuto čekárnu ze ztraceného bednění tak, aby odolala dalšímu řádění vandalů.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost pana Jana Ouředníčka, chalupáře z Tajné, o opravu vodotečí v osadě Tajná. Pan Ouředníček je ochoten vodoteč položit svépomocí, pokud mu obec poskytne materiál na opravu (žlabovky).

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Vzhledem k blížícím se volbám se zastupitelstvo rozhodlo vymalovat zasedací místnost a chodbu v budově obecního úřadu a položit novou podlahovou krytinu v této místnosti. Cena pro vymalování je 70 Kč/m2. Práce provede Jan Říha.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Bude provedena úprava rozpočtu – na kapitolu „silnic“ bude přidáno 40 tis. Kč a o tuto částku bude ponížena kapitola „úprava skalních masivů“.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

Starosta obce podá reklamaci u firmy, která prováděla výsadbu zeleně v obci. Vzhledem k tomu, že některé rostliny a dřeviny se neujmuly, tak bude provedena jejich výměna. Zároveň bude prověřena možnost prořezu vysazených rostlin.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 9:

Kulturní komisí bylo navrženo uspořádání tradičního předvánočního posezení pro důchodce. Tato akce se uskuteční dne 7.12.2013.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Olšovou a Lenku Tylovou.

c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.

d) Zastupitelstvo souhlasí s vypracováním žádosti o dotaci na zabezpečení skalních masivů a pověřuje starostu obce zajištěním vypracování této žádosti. Zároveň zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby v případě uskutečnění těchto zabezpečovacích prací byla oslovena firma pana Hanuše.

e) Zastupitelstvo souhlasí o odprodejem pozemků 966/21, 966/22, 966/23 a 966/24 a 650/2 v k.ú. Stránka.

f) Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou nové čekárny u autobusové zastávky.

g) Zastupitelstvo obce souhlasí se zakoupením materiálu pro opravu vodoteče na Tajné.

h) Zastupitelstvo souhlasí s navrhovanými opravami zasedací místnosti v budově obecního úřadu.

i) Zastupitelstvo obce souhlasí s navrhovanými úpravami rozpočtu.

j) Zastupitelstvo obce schvaluje podání reklamace na výsadbu zeleně v obci a pověřuje starostu uplatněním a vyřízením této reklamace.

k) Zastupitelstvo bere na vědomí termín kulturní akce Předvánoční posezení pro důchodce.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 25.9.2013

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Olšová, Lenka Tylová

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Úterý, 26 listopad 2013 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement