CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 7 - 27. 11. 2013
ZZ č. 7 - 27. 11. 2013 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 7/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 27. 11. 2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Alena Olšová, Václav Benda, Lenka Tylová, Josef Kalivoda, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení

2. Projednání dodatku č. 13 ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu

3. Projednání smlouvy s firmou Sigmin a.s.

4. Podání žádostí o dotace

5. Určení odměn kronikáři a předsedovi přestupkové komise

6. Rozpočtové provizorium

7. Informace o plnění rozpočtu

8. Určení inventurní komise

9. Kulturní akce

10. Různé

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné. Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Obecnímu zastupitelstvu byl doručen návrh dodatku č. 13 ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu – dodatek je vypracován z důvodu navýšení cen o 2,6 % pro r. 2014.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Obecnímu zastupitelstvu byl doručen návrh smlouvy od firmy Sigmin a.s. na vypracování dotace na sanaci pískovcových stěn. Odměny pro firmu za zpracování dotace jsou v následující výši:

1. fáze – shromažďování dokladů 15.000,- Kč

2. fáze – zpracování žádosti 14.000,- Kč

3. fáze – v případě získání dotace 3 % ze získané částky

Vzhledem k náročnosti vypracování dotace starosta doporučuje zastupitelstvu zadat vypracování dotace této externí firmě.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Hejtman Středočeského kraje uveřejnil výzvu na podání žádostí o dotace. Obecní zastupitelstvo navrhuje podat 2 žádosti a to:

a) z projektu „Tělovýchovná zařízení“ – Oplocení a výstavba přístřešku na hrišti ve Stránce

b) z projektu „Čekárny, prostranství u nádraží a zastávek“ – Oprava čekárny ve Stránce a zajištění nové čekárny na Ostrém

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Za práci v uplynulém roce navrhuje starosta finanční odměnu pro kronikáře pana Skládala a předsedu přestupkové komise pana Šámala – návrh 2.000,- Kč pro každého.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Do doby schválení rozpočtu pro r. 2014 se bude obec řídit rozpočtovým provizoriem ve výši 1/12 rozpočtu r. 2013.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Upravený rozpočet obce je ve výši 3.215.214,- Kč. Do této doby byly příjmy ve výši 2.600.000,- Kč. Na účet ještě přijde doplatek dotace ve výši 180.000,- Kč a další příjmy. Do konce roku bude rozpočet na straně příjmů překročen a ve výdajích bude úspora, tj. hospodaření obce v tomto roce skončí přebytkem.

k bodu 8:

Starosta obce navrhuje složení inventurní komise: Václav Benda, Alena Olšová, Lenka Tylová.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 9:

Kulturní komisí podala zprávu o organizačním zajištění Mikulášské besídky a Předváčního posezení pro důchodce. Starosta zajistil hudbu – p. Zahradníček. Kulturní komise připravila občerstvení a balíčky pro děti i pro důchodce. Pro děti budou zajištěny různé soutěže a nadílka od Mikuláše.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Václava Bendu.

c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.

d) Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 13 ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

e) Zastupitelstvo souhlasí se zadáním vypracování dotace firmě Sigmin a.s., schvaluje návrh smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

f) Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádostí o dotace z titulu „Tělovýchovná zařízení“ a z titulu „Čekárny, prostranství u nádraží a zastávek“ a pověřuje starostu vypracováním a podáním těchto žádostí.

g) Zastupitelstvo souhlasí se spoluúčastí na přijatých dotacích ve výši 5 % a tuto částku zahrne do rozpočtu pro r. 2014.

h) Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu kronikáři a předsedovi přestupkové komise ve výši 2.000,- Kč pro každého.

i) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 rozpočtu r. 2013.

j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o současném stavu hospodaření obce a o čerpání rozpočtu.

k) Zastupitelstvo obce schvaluje inventurní komisi v navrhovaném složení.

l) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o organizaci kulturních akcí dne 7.12.2013.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 27. 11. 2013

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement