CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 1 - 22. 1. 2014
ZZ č. 1 - 22. 1. 2014 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 1/2014

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 22. 1. 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení

2. Informace o čerpání rozpočtu za r. 2013

3. Projednání dodatku ke smlouvě

4. Informace o situaci ve společnosti MASS Vyhlídky

5. Výhled plánovaných akcí pro r. 2014

6. Projednání novely vlády ze dne 18.12.2013

7. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Benda, Josef Kalivoda

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Starosta obce přednesl přítomným informaci o čerpání rozpočtu za r. 2013:

Schválený rozpočet ve výši: 3.060.214 Kč

Upravený rozpočet ve výši: 3.562.330 Kč

Skutečnost – příjmy ve výši: 3.576.578 Kč

- výdaje ve výši: 2.367.039 Kč

Výsledek: + 1.209.538 Kč

k bodu 3:

Projednání dodatku č. k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu základní školy.

V ust. čl. II se vypouští text odstavce 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„V návaznosti na změnu školského zákona o platných právních předpisů týkajících se rozpočtového určení daní se smluvní strany dohodly, že Obec Stránka nebude s účinností od 1. 1. 2014 hradit výdaje ani neinvestiční náklady Základní školy Mšeno.“

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Starosta informoval přítomné zastupitele o vzniklé situaci ve společnosti MASS Vyhlídky. Obec Mšeno a Obec Chorušice odstoupily ze společnosti MASS Vyhlídky a z toho důvodu vzniklo nesouvislé území v rámci této skupiny. Toto roztříštění území může mít za následek to, že se odtržené obce budou muset připojit k jiné skupině podle území. Bude svolána schůzka těchto obcí – Lobeč, Nosálov, Stránka a Kadlín – a po zvážení všech dostupných informací bude rozhodnuto o osudu těchto obcí.

k bodu 5:

Výhled plánovaných akcí pro r. 2014. Z důvodu podaných dotací budou do rozpočtu příštího roku zařazeny tyto akce:

* úprava skalních masivů

* vybudování autobusové zastávky Ostrý

* oplocení hřiště a vybudování přístřešku

* prořez obecních porostů

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta přednesl zastupitelům k projednání nařízení vlády č. 459/2013 Sb. ze dne 18. 12. 2013 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva.

Pro Obec Stránka jsou s účinností od 1.1.2014 platné odměny v této výši:

člen zastupitelstva za výkon funkce 280,- Kč příplatek podle počtu obyvatel 180,- Kč předsekdyně kulturní komise k odměnám člena zastupitelstva má navíc příplatek 390,- Kč za výkon funkce předsedkyně komise

místostarosta za výkon funkce 7.509 Kč přípl. podle počtu obyvatel 2x1304,- Kč

starosta obce (koeficient 0,6 platu uvolněného starosty) za výkon funkce 27.425,- Kč přípl. podle počtu obyvatel 2x1304,- Kč

Celková mzda 27425 + (2x1304)=30033 x 0,6 = 18.020 Kč

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Václava Bendu.

c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.

d) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za r. 2013.

e) Zastupitelstvo obce souhlasí s Dodatkem č. 4 Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

f) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o nově vzniklé situaci ve skupině MASS Vyhlídky.

g) Zastupitelstvo obce souhlasí s akcemi navrhovanými do rozpočtu r. 2014 a pověřuje starostu a místostarostku obce sestavením rozpočtu pro r. 2014.

h) Zastupitelstvo obce souhlasí s nařízením vlády č. 459/2013 o odměnách členů zastupitelstva a pro Obec Stránka schvaluje odměny s účinností od 1. 1. 2014 v navrhované výši.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 22.1.2014

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement