CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 3 - 23. 4. 2014
ZZ č. 3 - 23. 4. 2014 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 3/2014
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 23. 4. 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová,
Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Příspěvek na MŠ v přírodě
3. Dodatek ke smlouvě – firma EKOKOM
4. Společnost SOK s.r.o. - informace
5. Odkoupení pozemku
6. Finanční podpora 5. ročníku Stráneckého běhu
7. Kulturní akce – duben, květen
8. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2: Starosta obce přednesl přítomným žádost mateřské školy ve Mšeně o příspěvek na uspořádání školky v přírodě. Návrh starosty – přispět částkou 1.000 Kč jako v loňském roce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Starosta přečetl přítomným návrh dodatku ke smlouvě s firmou EKOKOM o zpětném odběru a využití odpadu. Návrh byl zastupitelstvu předložen ke schválení.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Starosta informoval přítomné zastupitele o stavu společnosti SOK s.r.o. Společnost netvoří zisk a je třeba zakoupit 2 nové autobusy. Je sice na nákup této techniky vypsána dotace, ale i při získání dotace bude třeba, aby každá ze zúčastněných obcí doplatila částku 120 tis. korun. Tato finanční situace trvá ve společnosti již delší dobu a z toho důvodu navrhují jednatelé společnosti tuto společnost prodat. Zastupitelstvo obce Stránka s tímto návrhem souhlasí.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Na křižovatce u hlavní silnice vedoucí do Mladé Boleslavi je autobusová čekárna, která je ve vlastnictví obce. Pozemek pod touto čekárnou ve vlastnictví obce není, je majetkem paní Petry Svobodové. Starosta projednal možnost odkoupení tohoto pozemku za symbolickou cenu.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Pavel Mráček st. (hlavní pořadatel sportovní akce Stránecký běh) přednesl zastupitelům zprávu o průběhu 4. ročníku Stráneckého běhu. Tato akce byla velmi zdařilá - zúčastnilo se jí více než 100 sportovců (běžců, dětí, chodců). Zároveň pan Mráček požádal zastupitelstvo obce o podporu 5. ročníku tohoto běhu, který se uskuteční dne 4.4.2015. Zastupitelstvo přislíbilo příspěvek ve výši 8 tis. korun.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Předsedkyně kulturní komise informovala přítomné o chystaných kulturních akcích – 30.4. v 19. hodin – stavění májky, od 20. hodin pálení čarodějnic s opékáním buřtů na místním hřišti; 4. května – položení kytice k pomníku padlých ve 2. světové válce.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a Václava Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek MŠ Mšeno na školku v přírodě ve výši 1.000 Kč.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou EKOKOM a pověřuje starostu obce uzavřením tohoto dodatku.
f) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o stavu společnosti SOK s.r.o. a souhlasí s návrhme jednatelů prodat společnost.

 

g) Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením pozemku pod autobusovou čekárnou od paní Petry Svobodové a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
h) Zastupitelstvo obce souhlasí s finanční podporou 5. ročníku Stráneckého běhu ve výši 8 tisíc korun.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o chystaných kulturních akcích na konci měsíce dubna a na začátku měsíce května.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 23.4.2014

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement