CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 4 - 10. 6. 2014
ZZ č. 4 - 10. 6. 2014 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 3/2014
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 10. 6. 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání závěrečného účtu za r. 2013 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Stránka
3. Schválení účetní uzávěrky Obce Stránka
4. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014 - 2018
5. Prezentace Obce Stránka na malovaných mapách
6. Oprava autobusové čekárny
7. Oplocení kontejnerů a hřiště
8. Úprava vodoteče
9. Informace z valné hromady SOK s.r.o.
10. Rozpočtová opatření
11. Kulturní akce – pouťová zábava a rybářské závody
12. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Lenka Tylová

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Paní Bendová přečetla údaje o plnění rozpočtu za r. 2013. Plnění na straně příjmů bylo 100,40 % a na straně výdajů na 66,45 %. Dne 16.4.2014 bylo hospodaření obce přezkoumáno pracovnicemi Krajského úřadu Středočeského kraje. Při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o schválení účetní uzávěrky za r. 2013.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

V měsíci říjnu se budou konat volby do zastupitelstva obce. Pro volební období 2014 – 2018 bylo navrženo, aby bylo 7 členů zastupitelstva.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Obecnímu zastupitelstvu byla doručena nabídka na umístění prezentace obce na malovaných mapách. Velká plastová mapa s touto malovanou mapou bude umístěna v parku před restaurací a jedna menší by měla být umístěna v horní části obce (na vývěsní ceduli). Cena bude cca 10 tis. Kč.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Byl odkoupen pozemek pod autobusovou čekárnou u silnice na Mladou Boleslav. Bude následovat oprava této autobusové čekárny.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

V prostoru u kontejnerů na sběr odpadu bylo padající skálou poškozeno oplocení. Toto oplocení bude opraveno a také bude opraveno oplocení okolo dětského hřiště.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

V zadní části obce směrem k Tajné je nutné opravit vodoteč okolo zahrady pana Kříže. Pozemek je třeba vyčistit od náletů, křoví a vybagrovat nános zeminy.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 9:

Starosta informoval přítomné zastupitele o návrhu Mšena, který se týká autobusové dopravy. Mšeno navrhuje společnost ještě podpořit a formou půjčky zajistit její další činnost. Každá ze 13-ti obcí by měla poskytnou společnosti půjčku 80 tis. Kč.

k bodu 10:

Účetní obce požádala zastupitelstvo o schválení provedení rozpočtového opatření č. 1 v rozpočtu na r. 2014.
Změny budou provedeny na straně příjmů i výdajů.
76.760,- Kč daň z příjmů právnických osob
17.800,- Kč dotace na volby
1.000,- Kč příspěvek na školu v přírodě pro MŠ Mšeno
500,- Kč daň z odměny pro kronikáře
500,- Kč nákup pozemku
-2.000 Kč bude upraveno na kapitole správa a samospráva obce

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 11:

Kulturní komise uspořádá dne 21. 6. 2014 od 20.00 hodin pouťovou taneční zábavu v místním hostinci. Hrát bude Tomáš Kindl, vstupné bylo určeno ve výši 50,- Kč.
Dne 28. 6. 2014 budou na oslavu konce školního roku uspořádány rybářské závody pro děti. Závody se uskuteční u místního rybníka a start bude ve 14.00 hodin. Kulturní komise zajistí odměny a občerstvení.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Olšovou a Lenku Tylovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce a souhlasí se závěrem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za r. 2013.
f) Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018 a to 7 členů.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s prezentací obce na malovaných mapách a s rozmístěním těchto map v obci.
h) Zastupitelstvo obce souhlasí s navrhovanými opravami - autobusová čekárna u silnice na Mladou Boleslav, oplocení kontejnerů a oplocení hřiště, úpravu vodoteče okolo pozemku pana Kříže.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z valné hromady SOK s.r.o.
j) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v rozpočtu r. 2014.
k) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o chystaných kulturní akcích v měsíci červnu.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 10. 6. 2014

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

 

Ověřovatelé: Alena Olšová, Lenka Tylová

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement