CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 6 - 13. 8. 2014
ZZ č. 6 - 13. 8. 2014 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 6/2014

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 13. 8. 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení

2. Prodej pozemku v k.ú. Ostrý

3. Prodej pozemků v k.ú. Stránka

4. Žádost společnosti Kokořínský SOK s.r.o.

5. Pronájem budovy hasičské zbrojnice na Tajné

6. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Benda, Lubor Saska

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Jsou vypracovány všechny podklady pro uskutečnění prodeje pozemku p.č. 76 v k.ú. Ostrý o výměře 12 m2. Cena stanovená znaleckým posudkem je 1430 Kč. Zájem o odkoupení tohoto pozemku projevili manželé Párysovi. Vzhledem k tomu, že původní majitelé (předci paní Párysové) tento pozemek obci darovali, tak zastupitelstvo obce rozhodlo, že pozemek bude zájemcům prodán za symbolickou cenu 1,- Kč. Kupující zaplatí všechny náklady spojené s uskutečněním prodeje.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Jsou vypracovány všechny podklady pro uskutečnění prodeje pozemků p.č. 966/21 (výměra 10 m2), 966/22 (výměra 36 m2), 966/23 (výměra 3 m2), 966/24 (výměra 9 m2) v k.ú. Stránka. Cena stanovená znaleckým posudkem je 11.220 Kč. Zájem o odkoupení tohoto pozemku projevili manželé Krajíčkovi. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem těchto pozemků za odhadní cenu. Dále kupující zaplatí všechny náklady spojené s uskutečněním prodeje.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost společnosti Kokořínský SOK s.r.o. o půjčku na nákup nového autobusu. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s poskytnutím půjčky vzhledem k tomu, že společnost nevytváří zisk a tedy nemá zdroje na obnovení vozového parku a není reálná šance na vrácení těchto peněz.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Pan Michal Petráček požádal zastupitelstvo o pronájem budovy bývalé hasičské zbrojnice za účelem zřízení garáže. Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem za cenu 1.000 Kč/rok.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a Lubora Sasku.

c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.

d) Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 76 v k.ú. Ostrý manželům Párysovým za cenu 1,- Kč.

e) Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemků p.č. 966/21, 966/22, 966/23 a 966/24 v k.ú. Stránka manželům Krajíčkovým za odhadní cenu 11.220,- Kč.

f) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením smluv na prodej pozemků.

g) Zastupitelstvo obce nesouhlasí s poskytnutím půjčky společnosti Kokořínský SOK s.r.o. na nákup nového autobusu.

h) Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem budovy bývalé hasičské zbrojnice panu Petráčkovi za cenu 1.000 Kč/rok.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 18.30 hodin.

Ve Stránce dne 13.8.2014

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Václav Benda, Lubor Saska

Starosta obce : Dvorščík Štefan

 
< Předch.   Další >
Advertisement