CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 7 - 5. 11. 2014
ZZ č. 7 - 5. 11. 2014 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 7/2014
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 5. 11. 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Alena Olšová, Václav Benda, Lenka Tylová, Josef Kalivoda, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Informace o výsledcích voleb
3. Slib nově zvolených zastupitelů
4. Volba starosty a místostarosty
5. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru a volba předsedy kulturní komise
6. Odměny členů zastupitelstva
7. Různé

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné a prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné. Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Zapisovatelkou byla zvolena Jaroslava Kloudová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Lenka Tylová

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Zapisovatelka volební komise Markéta Kloudová přečetla výsledky voleb do obecního zastupitelstva konané dne 10. a 11. října 2014. Předsedkyně volební komise Jitka Kalivodová předala nově zvoleným zastupitelům Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva Obce Stránka.

k bodu 3:

Pan Štefan Dvorščík přečetl Slib zastupitelů. Každý ze zastupitelů povstal, řekl: “Slibuji“ a svůj slib stvrdil podpisem na přiložené listině.

k bodu 4:

Zastupiteli obce bylo schváleno, že volba starosty a místostarosty nebude tajná, ale bude provedena aklamací. Nejstarší člen zastupitelstva Václav Benda navrhl zvolit za starostu obce Štefana Dvorščíka.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Dále pan Václav Benda navrhl zvolit za místostarostu obce Jaroslavu Kloudovou.
Hlasování: pro 6 zdrželo se 1 proti návrhu 0

k bodu 5:

Nově zvolený starosta se ujal slova. Nejprve poděkoval přítomným zastupitelům za projevenou důvěru. Poté přistoupil k volbě předsedů finančního a kontrolního výboru.

Za předsedkyni finančního výboru byla navržena paní Lenka Tylová.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Za předsedu kontrolního výboru byl navržen pan Václav Benda.
Hlasování: pro 6 zdrželo se 1 proti návrhu 0

Dále byly členy těchto výborů zvoleni tito občané:
finanční výbor – Lukáš Paluska, Zdena Sklenářová
kontrolní výbor – Mária Dvorščíková, Jitka Kalivodová

Dále byli navržení předsedové přestupkové a kulturní komise.
Za předsedu přestupkové komise byl navržen pan JUDr. Šámal a za členy této komise pan Josef Kalivoda a Lubor Saska.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Za předsedu kulturní komise byla navržena paní Alena Olšová a za členy této komise Jitka Kalivodová, Pavel Mráček st., Markéta Kloudová, Tereza Cibulčíková.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 459/2013 Sb. byly stanoveny odměny pro členy zastupitelstva takto:
člen zastupitelstva (Václav Benda, Lenka Tylová, Josef Kalivoda, Lubor Saska) – odměna 460 Kč/měsíc (280 + 180)
předsedkyně kulturní komise Alena Olšová – odměna 1.340 Kč/měsíc (460 + 880)
místostarosta obce Jaroslava Kloudová – odměna 10.117 Kč/měsíc (7.509 +2.608)
starosta obce Štefan Dvorščík – odměna 18.020 Kč/měsíc (27.425 + (2x1304) = 30.033 x 0,6)
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za zapisovatelku zápisu z dnešního jednání paní Jaroslavu Kloudovou a za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Olšovou a Lenku Tylovou.
c) Zastupitelstvo volí za starostu obce pana Štefana Dvorščíka.
d) Zastupitelstvo volí za místostarostu obce paní Jaroslavu Kloudovou.
e) Zastupitelstvo obce volí za předsedu finančního výboru paní Lenku Tylovou a za předsedu kontrolního výboru pana Václava Bendu.
f) Zastupitelstvo obce volí za předsedu přestupkové komise pana JUDr. Šámala a za předsedu kulturní komise paní Alenu Olšovou.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje odměny zastupitelů podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 459/2013 Sb.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 5.11.2014

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Olšová, Lenka Tylová

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Pondělí, 04 květen 2015 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement