CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 8 - 12. 11. 2014
ZZ č. 8 - 12. 11. 2014 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 8/2014

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 12. 11. 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Alena Olšová, Václav Benda, Lenka Tylová, Josef Kalivoda, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání dodatku č. 14 ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu
3. Projednání smlouvy o dílo s firmou pana Hanuše
4. Projednání smlouvy o dílo na zhotovení přístřešku na dětském hřišti
5. Projednání nabídky lesních pozemků
6. Rozšíření kořenové čistírny
7. Informace o čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 2
8. Umístění malované mapy
9. Kulturní akce
10. Různé

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné. Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Obecnímu zastupitelstvu byl doručen návrh dodatku č. 14 ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu – dodatek je vypracován z důvodu navýšení cen pro r. 2015.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Obecnímu zastupitelstvu byl doručen návrh Smlouvy o dílo „Sanační práce a zpevnění okrajů skalních masivů v Obci Stránka“ od zhotovitele Karla Hanuše, Nosálov 8; IČ 048030627. Obě lokality (1. nad nemovitostí pana Sobotky a 2. u budovy obecního úřadu) budou dokončeny dle smlouvy.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Starosta předložil zastupitelům nabídky na zhotovení přístřešku na dětském hřišti. Na tuto akci byly obecnímu zastupitelstvu zaslány 3 nabídky:
Pavel Dvorščík – cena 216.711,- Kč
fa Jíra a Doubrava – cena 201.102,- Kč
Petr Gál – 162.100,- Kč
Z důvodu nejnižší ceny byla pro tuto akci zvolena nabídka Petra Gála – truhlářství, IČ 12264555.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Obecnímu zastupitelstvu byla doručena nabídka na odprodej lesních pozemků od firmy Forest Cover s r.o., Praha 5. Jedná se o pozemky v k.ú. Stránka p.č. 279 – o výměře 21262 m2, p.č. 302/2 – o výměře 7110 m2, p.č. 263/1 – 2068 m2.
Jedná se o pozemky, které tato firma vykoupila od soukromníka a vytěžila je. V nejbližší době by z těchto pozemků nebyl žádný zisk a navíc by obec musela vynaložit ještě finanční prostředky na zalesnění. Zastupitelstvo nesouhlasí s koupí těchto pozemků.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta předložil zastupitelům návrh na úpravu kořenové čistírny. Starosta nechal vypracovat Posouzení hydrogeologických poměrů pro vypouštění odpadních vod. Po provedení úpravy bude možné na tuto čistírnu vyvážet i vodu z jímek (nevyčištěnou). Zastupitelstvo souhlasí s touto realizací.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Paní Bendová podala zastupitelům informace o čerpání rozpočtu a navrhované rozpočtové opatření č. 2:
- v příjmové části bude rozpočet naplněn
- ve výdajové části bude vyčerpáno méně, tzn. rok 2014 skončí zřejmě s přebytkem
- § 4111 – dotace na volby – 30.000,- Kč – bude upraveno na straně příjmů i výdajů
- kap. nebytové hospodářství + 15.000,- Kč
- kap. nebezpečný odpad + 3.000,- Kč
- kap. komunální odpad + 10.000,- Kč
- kap. tříděný odpad + 20.000,- Kč
- kap. místní správa - 48.000,- Kč

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

Starosta obce požádal přítomné zastupitele, aby podali návrh na umístění malované mapy mělnického regionu. Padlo několik návrhů, ale konečné rozhodnutí nebylo přijato. Přesné umístění bude stanoveno na příštím zasedání obecního zastupitelstva.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 9:

Kulturní komisí zvolila termín pro Předváčního posezení pro důchodce na 13. 12. 2014. Starosta zajistí hudbu – p. Zahradníček. Kulturní komise připraví občerstvení a balíčky pro důchodce.

 

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Václava Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 14 ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
e) Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy s panem Karlem Hanušem na sanaci pískovcových skal a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
f) Zastupitelstvo souhlasí se zadáním práce na zhotovení přístřešku na dětském hřišti panu Petru Gálovi.
g) Zastupitelstvo nesouhlasí s koupí lesních pozemků nabízených firmou Forest Cover s r.o., Praha 5.
h) Zastupitelstvo obce souhlasí s pokračováním prací na úpravě kořenové čistírny.
i) Zastupitelstvo souhlasí s dosavadním čerpáním rozpočtu a schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
j) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o organizaci kulturních akcí dne 13.12.2014.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 12.11.2014

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement