CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 9 - 17. 12. 2014
ZZ č. 9 - 17. 12. 2014 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 8/2014
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 17. 12. 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Lenka Tylová, Josef Kalivoda, Lubor Saska

Omluveni: Alena Olšová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání a určení rozpočtového provizoria na r. 2015
3. Úprava rozpočtu za r. 2014
4. Určení inventurní komise
5. Dotační tituly pro r. 2015
6. Různé

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné a prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné. Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Zapisovatelkou byla zvolena Jaroslava Kloudová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Lubor Saska

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Zastupitelstvo obce stanovuje rozpočtové provizorium – do doby schválení rozpočtu r. 2015 schvaluje zastupitelstvo obce rozpočtové provizorium ve výši 1/12 rozpočtu r. 2014.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Před roční uzávěrkou bude třeba ještě udělat konečné úpravy rozpočtu r. 2014. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a účetní obce konečnou úpravou rozpočtu.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Starosta obce navrhl inventurní komisi v tomto složení: Lenka Tylová, Václav Benda, Lubomír Skala.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Zastupitelstvo obce projednávalo možnost požádat o dotace z některých dotačních titulů pro r. 2015:
1) Program obnovy venkova MMR – podpora obnovy drovných sakrálních staveb v obcích do 500 obyvatel – možnost získání dotace až do výše 70 % - žádost o opravu Božích muk u vodárny a Kapličky Sv. Jana Křtitele – zastupitelstvo souhlasí, že v rozpočtu pro r. 2015 bude vymezena částka ve výši 30 % celkových nákladů na tyto opravy
2) dokončení úprav skalních masivů v obci
3) úprava kořenové čistírny
4) ukazatel rychlosti v obci
5) oprava čekáren u autobusových zastávek na Ostrém a u silnice do Ledec
6) vyčištění rybníčku v části obce u Mšena za domem pana Skaly

 

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za zapisovatelku zápisu z dnešního jednání paní Jaroslavu Kloudovou a za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo Obce Stránka určuje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 rozpočtu r. 2014 do doby schválení rozpočtu pro r. 2015.
d) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a účetní obce konečnou úpravou rozpočtu.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje inventurní komisi v navrhovaném složení.
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním žádostí o dotace na navrhované akce pro r. 2015 a pověřuje starostu vypracováním těchto žádostí.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 17. 12. 2014

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Lubor Saska

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement