CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 1 - 4. 2. 2015
ZZ č. 1 - 4. 2. 2015 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 1/2015
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 4.2.2015 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace o čerpání rozpočtu za r. 2014
3. Projednání podpory sociálních služeb
4. Výběr firem na zhotovení radaru
5. Oprava drobné sakrální architektury
6. Projednání návrhu oprav a akcí pro r. 2015
7. Žádost o finanční příspěvek na školu v přírodě
8. Kulturní akce
9. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lubor Saska, Alena Olšová

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Starosta obce přednesl přítomným informaci o čerpání rozpočtu za r. 2014:
Skutečnost – příjmy ve výši: 3.516.164 Kč
- výdaje ve výši: 2.468.793 Kč
Výsledek: + 1.047.300 Kč

 

 

k bodu 3:

Projednání podpory sociálních služeb – osobní automobil. Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o finanční příspěvěk na nákup automobilu pro potřeby sociálních služeb v našem regionu. Všichni sponzoři budou na automobilu uvedeni. Návrh starosty – podpora ve výši 10.000 Kč bez DPH.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Starosta informoval přítomné zastupitele o nabídkách firem na zhotovení a umístění radaru pro omezení rychlosti v obce v prostoru u bytovek na příjezdové komunikaci směrem od Mšena.
TEWIKO systems 67.034 Kč
Hruška, Kutná Hora 73.205 Kč
Heger Zdeněk Z+M 71.995 Kč

Hlasování pro umístění radaru: pro návrh 3 proti návrh 3 zdrželo se 1
Hlasování se zdržel pan Benda, který se po ukončení hlasování rozhodl návrh podpořit.
V poměru 4:3 byl návrh schválen a pro zhotovení vybrána firma TEWIKO systems s nejnižší nabídkou.

k bodu 5:

Starosta obce oslovil 2 restaurátory, kteří poslali návrh na opravu Božích muk u vodojemu a Kapličky Sv. Jana Křtitele u domu paní Maksimové.
1. návrh Mgr. Ing. Ondřej Šimek, Dis. 48.642 Kč oprava kříže u Božích muk
Mgr. Martin Široký 62.000 Kč oprava podstavce u Božích muk
17.000 Kč oprava torza sošek na kapličce
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

2. návrh Petr Dufek 78.200 Kč oprava Božích muk
69.000 Kč oprava Kapličky,
doplnění sošky Panny Marie
Ceny jsou včetně DPH.
Bude požádáno o dotaci, pokud bude dotace přidělena, tak zastupitelstvo souhlasí s opravou a volí návrh pana Dufka.

k bodu 6:

Projednání návrhu oprav a akcí pro rok 2015:
- dokončení úprav skalních masivů
- kořenová čistírna – celková úprava pro možnost ukládání nevyčištěných fekálií
- nákup fekálního vozu
- vybudování autobusové čekárny Ostrý, oprava čekárny na silnici u Ledec
- umístění radaru
- vybudování pískoviště na hřišti
- oprava sakrální architektury
- úprava zeleně

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o finanční příspěvek na školu v přírodě pro žáky základní školy ve Mšeně. Z naší obce se této akce zúčastní 2 žáci, proto byl návrh na poskytnutí příspěvku ve výši 2.000 Kč.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

Kulturní komise navrhla termín konání velikonoční taneční zábavy dne 4. 4. 2015. Termín byl schválen, starosta zajistí hudbu. Vstupné bylo stanoveno ve výši 50 Kč.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Lubora Sasku a paní Alenu Olšovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za r. 2014.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč bez DPH na nákup automobilu pro potřeby sociálních služeb.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje umístění radaru v obci a jako dodavatele schvaluje firmu TEWIKO systems.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou drobných sakrálních staveb v případě obdržení dotace a zároveň pověřuje starostu vypracováním žádosti o dotaci na tuto akci.
h) Zastupitelstvo obce souhlasí s akcemi navrhovanými do rozpočtu r. 2015 a pověřuje starostu, místostarostku a účetní obce sestavením rozpočtu pro r. 2015.
i) Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na školu v přírodě ve výši 2.000 Kč.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o konání velikonoční taneční zábavy.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 4. 2. 2015

Zapisovatel: Lubor Saska, Alena Olšová

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement