CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 3 - 22. 4. 2015
ZZ č. 3 - 22. 4. 2015 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 3/2015
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 22. 4. 2015 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání a schválení Zakladatelské smlouvy Sdružení obcí Kokořínsko
3. Projednání a schválení Smlouvy o zpětném odběru elektro-zařízení
4. Projednání dopisu starosty obce Krajské správě a údržbě silnic
5. Projednání dopisu p. Maksimové zastupitelstvu obce
6. Odměny neuvolněných zastupitelů obce
7. Zajištění kulturní akcí – konec dubna, začátek května
8. Informace o nákupu fekálu
9. Požadavek na nákup televizoru do kulturního zařízení
10. Projednání finanční podpory 6. ročníku Stráneckého běhu
11. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Alena Olšová

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Obec Mšeno a Obec Malý Újezd odstoupily ze Sdružení obcí Kokořínsko. Z tohoto důvodu musí být znovu projednána a schválena zakladatelská Smlouva Sdružení obcí Kokořínsko a také Stanovy tohoto sdružení. K jiným změnám ve smlouvě ani ve stanovách nedošlo.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Firma AVE s.r.o., která zajišťuje svoz komunálního odpadu v obci, bude také zajišťovat svoz elektrozařízení pro firmu Elektrowin. Obec Stránka s firmou Elektrowin uzavře smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení.
Svoz bude zajišťován společně se svozem nebezpečného odpadu, tj. 2x ročně.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Dne 23.4.2015 se uskuteční schůzka starosty obce se zástupcem vedení Krajské správy a údržby silnic. Na této schůzka bude zhodnocen stav komunikace procházející obcí a starosta předá zástupci KSaÚS žádost o opravu této komunikace. Ke značnému poškození došlo především v loňském roce, kdy byla přes Obec Stránka vedena objížďka z důvodu rekonstrukce Boleslavské ulice ve Mšeně.
Žádost bude doplněna o požadavek na instalaci zrcadla na křižovatce u budovy obecního úřadu a doplnění svodidel podél této komunikace.

k bodu 5:

Zastupitelstvu obce byl doručen dopis od paní Maksimové, ve kterém nabízí obci darem pozemek o výměře 16 m2, který vznikl geometrickým plánem a přiléhá k pozemku obce. Tento pozemek je v této době užíván jako veřejné prostranství a obec jej udržuje. Zastupitelstvo obce tento dar od paní Maksimové přijímá.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta informoval přítomné zastupitele o vydání Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Toto nařízení vlády bylo vydáno ve Sbírce zákonů č. 52/2015 a tímto nařízením vlády se mění odměny za výkon funkce členům zastupitelstva takto:
člen zastupitelstva – odměna 476 Kč/měsíc (290 + 186)

předseda finančního a kontrolního výboru (Václav Benda, Lenka Tylová) a členové přestupkové komise, kteří jsou členy zastupitelstva (Josef Kalivoda, Lubor Saska) – k základní odměně + 200 Kč za výkon funkce, tj. celková měsíční odměna 676 Kč (476 + 200)

předsedkyně kulturní komise Alena Olšová – k základní odměně + 911 Kč, tj. odměna 1.387Kč/měsíc (476 + 911)

místostarosta obce Jaroslava Kloudová – odměna 10.472 Kč/měsíc (7.772 +2x1.350)

starosta obce Štefan Dvorščík – odměna 18.651 Kč/měsíc (28.385 + (2x1350) = 31.085 x 60%)

Ke změně odměn za výkon funkce zastupitelů dochází s účinností od 1.5.2015.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

 

k bodu 7:

Zastupitelstvem obce bylo informováno předsedkyní kulturní komise o konání kulturních akcí dne 30.4.2015 (od 19. hodin stavění májky před kulturním zařízení a od 20. hodin pálení čarodějnic na místním hřišti) a dne 4.5.2015 v 18.30 hodin bude položena kytice k pomníku padlých ve 2. světové válce

k bodu 8:

Pan Josef Kalivoda prověřil možnosti nákupu fekálu. Použitý fekál by se kupoval s rizikem, že se objeví skryté závady a navrhuje koupit nový fekál v ceně cca 300 tisíc korun bez DPH.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 9:

Starosta obce přednesl zastupitelstvu požadavek návštěvníků kulturního zařízení na nákup nového televizoru. Odůvodňují to tím, že v době konání MS v ledním hokeji by mohlo přijít do restaurace více návštěvníků.
Návrh zastupitelstva – koupit televizor v hodnotě do 10 tisíc korun a zvýšit cenu za pronájem budovy kulturního zařízení o 100 Kč měsíčně.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 10:

Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnil také Pavel Mráček st., hlavní pořadatel sportovní akce Stránecký běh. Pan Mráček seznámil přítomné s historií vzniku této akce a s údaji týkajícími se jednotlivých ročníků (počet účastníků, nejlepší časy, pořadatelé). Z uvedených údajů je zřejmé, že se tato sportovní akce dobře ujala, je mezi běžci oblíbená a každým rokem se počet účastníků zvyšuje. Zastupitelstvo tuto skutečnost velice kladně hodnotí. Tento již tradiční sportovní svátek dělá dobré jméno obci a je třeba jej i nadále podporovat. Poté pan Mráček poděkoval jednotlivým pořadatelům a požádal o sponzorský dar na příští, již 6. ročník tohoto běhu.
Návrh – věnovat na 6. ročník Stráneckého běhu částku ve výši 8 tisíc korun.
Tato částka bude použita jak na organizace Stráneckého běhu, tak i na podzimní sportovní akci, kterou je Stránecká časovka (běh okolo rybníka). Ta se bude konat 18.9.2015.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr – byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a paní Alenu Olšovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje Zakladatelskou smlouvu a Stanovy Sdružení obcí Kokořínska.
e) Zastupitelstvo Smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení s firmou Elektrowin a pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podání žádosti na opravu komunikace v obci, instalaci zrcadla a doplnění svodidel.
g) Zastupitelstvo obce přijímá dar od paní Maksimové – pozemek o výměře 16 m2.
h) Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje odměny zastupitelů obce dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s účinností od 1.5.2015.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o konání kulturních akcí.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o možnostech nákupu fekálu pro potřeby obce.
k) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup televizoru do kulturního zařízení za podmínek odsouhlasených v bodě 9.
l) Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar na konání sportovních akcí v obci ve výši 8.000 Kč.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.20 hodin.

Ve Stránce dne 22.4.2015

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

 

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Alena Olšová

 

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Pondělí, 04 květen 2015 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement