CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 4 - 3. 6. 2015
ZZ č. 4 - 3. 6. 2015 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 4/2015
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 3. 6. 2015 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání a stanoviska odboru ŽP a zemědělství MěÚ Mělník k územnímu plánu Obce Stránka
3. Žádost o posouzení skladování jedů v Obci Stránka
4. Projednání a schválení závěrečného účtu Obce Stránka
5. Projednání a schválení účetní uzávěrky za r. 2014
6. Výpověď smlouvy o bonusovém vkladu u ČMSS a uzavření nové smlouvy
7. Projednání opětovné žádosti o půjčku pro SOK s.r.o.
8. Projednání účasti Obce Stránka v měsíčníku Mšensko
9. Projednání a schválení smlouvy a dodatku ke smlouvě na prodej pozemků manželům Krajíčkovým
10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor – restaurace
11. Smlouva o dílo mezi Obcí Stránka a zhotovitelem – zhotovení odkalovací nádrže
12. Informace o žádosti o převod pozemků pod komunikacemi
13. Projednání kulturních akcí
14. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Obecnímu zastupitelstvu bylo doručeno nové stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Mělník k návrhu územního plánu Stránka po veřejném projednání a nových úpravách návrhu ÚP. Tyto úpravy byly v návrhu provedeny na základě námitky pana Ing. Hlaváčka a jeho žádosti o zařazení pozemků v jeho vlastnictví jako pozemky vhodné k zástavbě. Žádost odůvodňuje tím, že by chtěl na těchto pozemcích vybudovat rekreační objekt.
V tomto novém stanovisku odbor ŽP a zemědělství MÚ Mělník nesouhlasí s navrhovanou změnou z těchto důvodů:
- navrhovaná rekreační oblast se nachází na skalním masivu pískovcových skal, pod kterými je stávající zástavba. Budováním stavby na horní části masivu by mohlo dojít k jeho narušení a vzhledem ke stávající erozi skal by mohlo následně dojít k ohrožení stávajících staveb.
- zástavba v Obci Stránka je v této části situována v údolí a rozšíření zástavby do svahu nad stávající stavby není v této lokalit z urbanistického hlediska ani z hlediska krajinného rázu vhodné
Starosta obce přednesl zastupitelstvu obce toto stanovisko. Poté předal slovo panu Ing. Komrskovi (projektant ÚP). Ten přednesl svůj názor na tuto skutečnost. Potom pan Paluska, vlastník nemovitosti pod pískovcovým masivem, doložil své obavy o narušení skalního masivu fotografiemi z r. 2013, kdy samovolně spadl kus skály na jeho pozemek. Pan Ing. Hlaváček navrhuje omezit území, kde by bylo možno stavbu realizovat. Tím by se eliminovala hrozba narušení skalního masivu.
Poté starosta obce vyzval zastupitele k tomu, aby každý vyjádřil svůj názor a nechal hlasovat o tom, zda má být tato úprava návrhu ÚP realizována.

Hlasování: pro změnu ÚP dle návrhu 1 zdrželo se 0 proti změně ÚP dle návrhu 6

k bodu 3:

Ve skalním sklepě nad budovou obecního úřadu byly objeveny kanystry s blíže neurčenými chemikáliemi. Za doby existence státního statku zde byly skladovány postřiky. Tento sklep byl v restituci vydán do vlastnictví paní A. Sobotkové. Část pískovcového stropu v tomto sklepu se zřítila a pod tíhou uvolněné masy písku došlo k poškození některých obalů a dochází k volnému vytékání těchto chemikálií.Tato situace bude řešena s odborem životního prostředí.

k bodu 4:

Účetní obce paní Hana Bendová přečetla zprávu o závěrečném účtu – schválený rozpočet, rozpočtové úpravy, % plnění na straně příjmů i na straně výdajů, výši přijatých dotací. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce přečetla místostarostka Jaroslava Kloudová.
Závěr této zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).
Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení závěrečného účtu s touto výhradou.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

 

 

k bodu 5:

Paní účetní H. Bendová předala zastupitelstvu obce ke schválení účetní uzávěrku za r. 2014 – rozvahu, výkaz zisku a ztrát.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta informoval přítomné zastupitele o nabídce na vypovězení smlouvy o bonusovém vkladu u ČMSS a možnosti uzavření nové smlouvy. Současná částka na tomto účtě je 2.170.000 Kč. Obec má nabídku na založení nové smlouvy s vkladem 3.015.000 Kč (rozdíl bude doplněn ze stávajích prostředků na běžném účtu obce) na dobu 6-ti let s cílovou částkou 4.500.000 Kč.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Zastupitelstvu obce byla opětovně doručena žádost o půjčku pro SOK s.r.o. Při první žádoti zastupitelstvo tuto půjčku zamítlo. SOK s.r.o. žádá o půjčku v jakékoliv výši. Tyto prostředky by byly použity na nákup nového autobusu.

Hlasování: pro návrh 2 zdrželo se 1 proti návrhu 4

k bodu 8:

Starosta obce informoval zastupitele o nově vznikajícím měsíčníků Mšensko. Redaktorem tohot měsíčníku bude Jiří Říha. Cena 1 výtisku bude 10 Kč. Pokud se obec bude chtít tohoto projektu zúčastnit, bude jí v každém čísle přidělen prostor formátu nejméně A5. Za to se obec musí zavázat k odběru.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 9:

Byly dokončeny všechny náležitosti, které byly třeba k uzavření smlouvy a dodatku ke smlouvě na prodej pozemků manželům Krajíčkovým za cenu 11.220 Kč.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 10:

Byl vypracován Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor (restaurace) ze dne 19.10.2011 mezi Obcí Stránka a Ivanem Diartem. Tímto dodatkem se mění odstavec V – cena za pronájem nebytových prostor bude od 1.5.2015 ve výši 300,- Kč měsíčně.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 11:

Zastupitelstvu byl doručen návrh smlouvy mezi Obcí Stránka a zhotovitelem Pavlem Dvorščíkem na zhotovení odkalovacích nádrží. Cena za dílo bez DPH je 297.674,50 Kč, DPH je 62.511,65 Kč. Cena celkem je 360.186,15 Kč. Termíny dodání jsou 20.5.2015 a 15.7.2015.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 12:

Starosta informoval zastupitele o žádosti o převod pozemků pod komunikacemi v katastru Obce Stránka a přilehlých osadách na krajský úřad.

 

k bodu 13:

Předsedkyně kulturní komise paní Alena Olšová informovala přítomné o chystané akci pro děti – Rybářské závody dne 13. 6. 2015 od 13.30 hodin. Tyto závody pořádá kulturní komise spolu s rybářským spolkem.
Dále starosta informoval přítomné o chystané pouťové taneční zábavě dne 27.6.2015. Hudební produkci zajistí skupina Tomáše Kindla.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Olšovou a Václava Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce revokuje svoje rozhodnutí ze zasedání ze dne 11.3.2015 (usnesení v bodě k)) na schválení úprav územního plánu dle připomínek pana Ing. Hlaváčka a tímto usnesením zamítá navrhovanou změnu č. Z13- RI. Zastupitelstvo obce schvaluje původní návrh územního plánu obce.
e) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o návrhu řešení odstranění chemikálií ze skalního sklepa v prostoru nad budovou obecního úřadu.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet s výhradou.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za r. 2014.
h) Zastupitelstvo Obce Stránka souhlasí s podáním výpovědi smlouvy o bonusovém vkladu u ČMSS a převedením všech finančních prostředků z této smlouvy na stavební spotření. Dále zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nové smlouvy na cílovou částku 4.500.000 Kč s jednorázovým poplatkem 15.000 Kč a s poplatkem za vedení účtu 330 Kč/ ročně a pověřuje starostu realizací těchto akcí.
i) Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí půjčky společnosti SOK s.r.o.
j) Zastupitelstvo obce souhlasí s účastí obce v projektu měsíčník Mšensko a zavazuje se odebírat 40 ks výtisků pro občany obce.
k) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu a dodatek ke smlouvě na prodej pozamků manželům Krajíčkovým a pověřuje starostu uzavřením těchto listin.
l) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě na pronájem nebytových prostor a pověřuje starostu uzavřením tohoto dodatku.
m) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení odkalovacích nádrží a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
n) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o žádosti o převod pozemků pod komunikacemi a pověřuje starostu získáním dalších podrobností.
o) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o chystaných sportovních a kulturních akcích.

 

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

 

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

Ve Stránce dne 3.6.2015

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

 

Ověřovatelé: Alena Olšová, Václav Benda

 

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement