CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 5 - 15. 7. 2015
ZZ č. 5 - 15. 7. 2015 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 5/2015
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 15. 7. 2015 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení územního plánu Obce Stránka
3. Projednání oprav skalních masivů v obci
4. Oprava autobusové čekárny
5. Umístění kontejneru na biologický odpad
6. Stanovení ceny za odvoz fekálií a odpadních vod
7. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1
8. Různé
9. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Lubor Saska

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Obecnímu zastupitelstvu byl předložen konečný návrh územního plánu obce. Zastupitelé po shlédnutí grafického návrhu a prověření písemné části – zápis o navrhovaných změnách a námitkách – územní plán obce schvalují.

Hlasování: pro vydání ÚP dle návrhu 7 zdrželo se 0 proti vydání ÚP dle návrhu 0

k bodu 3:

V loňském roce byla opravena část skalních masivů, které byly v havarijním stavu. Letos bude obec v opravách pokračovat. Dle rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 25.9.2013 bude opravy provádět pan Karel Hanuš z Nosálova. Bude opravena skála u domu pana Bauera, pana Kříže Jaroslava, pana Kučery a pana Mazance. Celková částka těchto oprav bude 380 tis. Kč.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 1 proti návrhu 0

k bodu 4:

Starosta obce navrhuje obecnímu zastupitelstvu provést opravu autobusové čekárny na silnici k Ledcům. Oprava by spočívala v odstranění starých omítek a zhotovení nových, zhotovení podlahy a lavičky uvnitř čekárny; oprava nástupního prostoru před čekárnou. Předpokládaný náklad – 45 tis. Kč. Zájem o tuto zakázku má pan Polakovič z Kadlína.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 1 proti návrhu 0

k bodu 5:

Podle zákona o odpadech má obec povinnost zajistit občanům místo pro uložení biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Společnost AVE, která v obci zajišťuje svoz komunálního odpadu nabízí obci 2 varianty:
- zapůjčení kompostéru na 7 m3 – cena za likvidaci by byla 690 Kč za 1 t a 49 Kč za km
- pronájem nádoby na 1100 l za cenu 950 Kč za rok – likvidaci odpadu z této nádoby by si obec mohla zajišťovat vlastními silami
Zatupitelstvo upřednostňuje používání kompostéru zapůjčeného a ošetřovaného společností AVE.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

V úterý dne 21.7.2015 proběhne kolaudace nově zbudovaných odkalovacích nádrží u kořenové čistírny odpadních vod. V nejbližší době bude obci dodán fekální vůz, kterým bude obec zajišťovat pro občany službu – odvoz fekálií a odpadních vod do odkalovacích nádrží a do čistírny.
Cena za úložné vyčištěné odpadní vody z domovních ČOV bude 0 Kč; občané budou hradit pouze odvoz a to 200,- Kč za jeden fekál.
Cena za úložné fekálií bude 200 Kč; cena za odvoz 200,- Kč za jeden fekál. Tato cena je pouze pro občany a chalupáře v obci. Pro obyvatele ostatních obcí, kteří by měli o tuto službu zájem je cena 700,- Kč za jeden fekál (úložné + odvoz).

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Účetní obce přednesla zastupitelům obce návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 1:
Opravy na straně příjmů:
- daň z příjmů PO za obce rozpočet 0 Kč změna 44.650 Kč
- splátky půjček p. od podn. nefin. subj. rozpočet 0 Kč změna 20.000 Kč
- ostatní záležitosti kultury rozpočet 5.000 Kč změna 8.000 Kč
- činnost místní správy rozpočet 45.000 Kč změna 63.000 Kč

Opravy na straně výdajů:
- provoz veřejné silniční dopravy rozpočet 220.000 Kč změna 136.000 Kč
- mateřské školy rozpočet 0 Kč změna 1.000 Kč
- nebytové hospodářství rozpočet 19.000 Kč změna 29.000 Kč
- územní plánování rozpočet 10.000 Kč změna 22.000 Kč
- sběr a svoz nebezpečných odpadů rozpočet 25.000 Kč změna 43.000 Kč
- bezpečnost a veřejný pořádek rozpočet 0 Kč změna 84.000 Kč
- ost. finanční operace rozpočet 0 Kč změna 44.650 Kč

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

k bodu 8:

Různé: p. Kalivoda – ořez křoví a větví v obci kvůli průjezdu zemědělské techniky
p. Tylová – jak bude probíhat likvidace chemikálií ve skále nad budovou obecního úřadu – pan starosta – majitel musí tento nebezpečný odpad zlikvidovat na vlastní náklady

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce po projednání Územního plánu Obce Stránka předloženého úřadem územního plánování Mělník
- ověřuje soulad územního plánu Stránka s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (Zásady územního rozvoje Středočeského kraje) a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu; zastupitelstvo konstatuje, že územní plán Stránka není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (Zásady územního rozvoje Středočeského kraje) a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
- souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání Územního plánu Stránka, vyhodnocením připomínek, rozhodnutím o námitkách zpracovaným pořizovatelem a předloženým v odůvodnění
- vydává podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujích zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Územní plán Obce Stránka
e) Zastupitelstvo obce souhlasí s opravami skalních masivů v obci dle návrhu a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy se zhotovitelem – panem Karlem Hanušem.
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou autobusové čekárny u silnice k Ledcům a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy se zhotovitelem – panem Polakovičem.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje umístění kontejneru na biologicky rozložitelný komunální odpad v prostoru za stodolou pana Kunteho, v blízkosti sběrného dvora.
h) Zastupitelstvo obce stanovuje ceny za odvoz fekálií a odpadních vod z domovních čistíren odpadních vod.
i) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 15.7.2015

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lenka Tylová, Lubor Saska

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement