CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 6 - 26. 8. 2015
ZZ č. 6 - 26. 8. 2015 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 6/2015
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 26. 8. 2015 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje o přidělení dotací
3. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku
4. Úpravy na dětském hřišti
5. Úpravy obecního bytu
6. Zajištění poškozeného domku nad obecní studnou
7. Návrh na provedení celoplošné deratizace
8. Zajištění autobusového zájezdu do ZOO Praha
9. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lubor Saska, Josef Kalivoda

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Obecnímu zastupitelstvu bylo doručeno rozhodnutí o projednání podaných dotací
- bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na úpravu kořenové čistírny (vybudování odkalovacích nádrží) ve výši 340 tisíc korun
- bylo rozhodnuto o nepřidělení dotace na opravu drobných sakrálních staveb (Božích muk) u vodojemu; další projednání této žádosti bude na příštím zasedání zastupitelstva Středočeského kraje dne 21.9.2015

Hlasování: pro přijetí dotace 7 zdrželo se 0 proti 0

 

 

k bodu 3:

Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost paní Buriánové o odkoupení části obecního pozemku p.č. 966/11. Jedná se o část pozemku mezi její stodolou a oploceným dvorem pana Jaroslava Kříže.

Hlasování: pro prodej 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh občanů na úpravu na dětském hřišti – zřízení pískoviště. Pan Gál doručil zastupitelstvu nabídku na zhotovení tohoto pískoviště za cenu 17 tisíc korun.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Nájemce obecního bytu, rodina Vegrichtova, požádal zastupitelstvo o opravu tohoto bytu v kuchyni. V této místnosti se objevuje na stropě plíseň. Starosta navrhuje strop v této místnosti snížit a zateplit. Provedení této úpravy zajistí pan Bauer pomocí sádrokartonu, přibližná cena byla stanovena na 7 tisíc korun.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta informoval přítomné zastupitele o nutnosti zabezpečit domek nad obecní studnou na dole pod Tajnou. U tohoto domku byly odcizeny železné dveře a mříže na oknech a hrozí nebezpečí úrazu (pádu do studny).

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Zastupitel pan Saska navrhuje provedení celoplošné deratizace z důvodu přemnožení hlodavců. Deratizace bude provedena co nejdříve.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

V sobotu 29. 8. 2015 bude uspořádán autobusový zájezd do ZOO Praha. Autobus je zajištěn od společnosti SOK s.r.o. Za děti do 15-ti let bude uhrazen vstup.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce přijímá dotaci od Středočeského kraje na úpravu kořenové čistírny ve výši 340.000 Kč a pověřuje starostu obce uzavření smlouvy se Středočeským krajem na poskytnutí této dotace.
e) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje o dotaci na drobné sakrální stavby.
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 966/11.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje provedení úprav na dětském hřišti a souhlasí s návrhem pana Gála. Současně pověřuje starostu obce zajištěním této akce.

h) Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou opravou obecního bytu a pověřuje starostu obce zajištěním této akce.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o nutnosti zajištění domku nad obecní studnou.
j) Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením celoplošné deratizace a pověřuje starostu zajištěním této akce.
k) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o autobusovém zájezdu do ZOO Praha.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 26. 8. 2015

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Lubor Saska

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement