CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 7 - 4. 11. 2015
ZZ č. 7 - 4. 11. 2015 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 7/2015
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 4. 11. 2015 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Dohoda o změně společenské smlouvy o založení společnosti Kokořínský SOK s.r.o.
3. Projednání odprodeje části pozemku 966/11 v k.ú. Stránka
4. Projednání prodeje pozemků
5. Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 2
6. Žádost o příspěvek pro ČČK
7. Informace o dokončení ÚP Obce Stránka
8. Předvánoční posezení pro důchodce
9. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Josef Kalivoda
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Dohody o změně společenské smlouvy o založení společnosti Kokořínský SOK s.r.o. Dochází ke změně původní společenské smlouvy – změna je v podmínkách pro přijetí rozhodnutí valné hromady. V původní smlouvě bylo třeba k přijetí rozhodnutí 3/5 členů a nyní je třeba nadpoloviční většina hlasů.
Hlasování: pro změnu smlouvy 7 zdrželo se 0 proti 0

k bodu 3:

Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost paní Buriánové o odkoupení části obecního pozemku p.č. 966/11. Zastupitelstvo na svém 6. zasedání rozhodlo o odprodeji. Ing. Dlask vypracoval posudek na odprodej tohoto pozemku – odhadní cena činí 33.020 Kč.
Hlasování: pro prodej za odhadní cenu 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Pan Čermák požádal o možnost odkoupení pozemků okolo nemovitosti v jeho vlastnictví v k.ú. Stránka. Jedná se o pozemky p.č. 650/2, 637/3 a 637/4, které obec nevyužívá.
Hlasování: pro prodej 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Obec obdržela dotaci ve výši 340.000 Kč na odkalovací zařízení. Z tohoto důvodu je třeba udělat úpravu rozpočtu, ve které bude tato dotace zohledněna. Dále budou v rozpočtu promítnuty další nutné úpravy. Jedná se o rozpočtové opatření č. 2.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o příspěvek ve výši 1.000 Kč na uspořádní 19. benefičního večera ČČK Mělník. Na tomto setkání bude předána bronzová medaile prof. Jánského panu J. Petrániovi a I. Vaňkové. Oba jmenovaní jsou původně občany Obce Stránka, ale odsud se již před delší dobou odstěhovali. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo rozhodlo tuto akci finančním příspěvkem nepodpořit.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Starosta obce informoval přítomné o dokonční Územního plánu Obce Stránka.

k bodu 8:

V sobotu 19. 12. 2015 od 15. hodin bude uspořádáno tradiční Předvánoční posezení pro důchodce v místním hostinci. Starosta obce zajistí hudbu, členky kulturní komise se postarají o občerstvení a drobné dárky.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a Alenu Olšovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje návrh Dohody o změně společenské smlouvy o založení společnosti Kokořínský SOK s.r.o., IČ 2641683, se sídlem Mšeno, Zahradní 11, zapsané v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 80549 ve znění tvořícím přílohu tohoto usnesení.
e) Zastupitelstvo Obce Stránka zmočňuje starostu Štefana Dvorščíka, aby jako zástupce Obce Stránka Dohodu o změně společenské smlouvy o založení společnosti Kokořínský SOK s.r.o. ve znění tvořícím přílohu tohoto usnesení za Obec Stránka uzavřel a podepsal ve formě veřejné listiny (notářského zápisu).
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem části pozemku 966/11 v k.ú. Stránka paní Buriánové za cenu stanovenou znaleckým posudkem pana Ing. Dlaska.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem pozemků p.č. 650/2, 637/3 a 637/4.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
i) Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o příspěvek 1000 Kč na uspořádání benefičního večera ČČK.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o dokončení Územního plánu Obce Stránka.
k) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o chystané kulturní akci – posezení pro důchodce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 4. 11. 2015

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Alena Olšová

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 11 listopad 2015 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement