CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 8 - 16. 12. 2015
ZZ č. 8 - 16. 12. 2015 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 8/2015
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 16. 12. 2015 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík,  Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Smlouva o sdružení prostředků na pořízení požární jednotky
3.    Dodatek č. 15 ke smlouvě o zneškodňování komunálního odpadu
4.    Stanovení rozpočtového provizoria pro r. 2016
5.    Stanovení odměny pro kronikáře a předsedu přestupkové komise
6.    Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3
7.    Předvánoční posezení pro důchodce
8.    Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0 

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Benda, Lubor Saska

Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2:

Podle zákona č. 133/1985 Sb. § 29, odst. 1) písm. a o požární ochraně musí obec zřídit požární jednotku, která provádí hašení požárů a záchranné práce při mimořádných událostech. Pokud obec tuto jednotku nezřídí, je povinna sdružit prostředky na společnou jednotku s hasičským záchranným sborem obce, jejíž jednotka požární ochrany je předurčena požárním poplachovým plánem kraje k prvnímu zásahu pro uvedenou obec. Obec Stránka uzavře smlouvu o sdružení prostředků s Městem Mšenem a bude Mšenu hradit ročně částku 15.000 Kč ročně. V této částce budou zahrnuty případné zásahy trvající max. 5 hodin. Pokud by zásah vyžadoval delší přítomnost požární jednotky, bude vyvoláno jednání a tento zásah bude hrazen zvlášť.

Hlasování:       pro 7        zdrželo se  0         proti    0

k bodu 3: 

Obecnímu zastupitelstvu byl doručen Dodatek č. 15 ke smlouvě o zneškodňování komunálního odpadu. V dodatku je řešeno navýšení cen za odvoz odpadů o  1 %.

Hlasování:  pro  7      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 4:

Do doby schválení rozpočtu pro r. 2016 se obec bude řídit rozpočtovým provizoriem, které je stanoveno ve výši 1/12 rozpočtu r. 2015.

Hlasování:  pro prodej   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 5:  

Starosta obce navrhl finanční odměnu pro kronikáře a pro předsedu přestupkové komise za práci odvedenou v r. 2015. Za každou funkci je navržena odměna ve výši 2.000 Kč. Obě funkce tento rok vykonával pan JUDr. Šámal, je mu tedy vyplacena odměna ve výši 4.000 Kč.

Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 6: 

Před koncem roku 2015 je třeba upravit rozpočet podle skutečně získaných a vydaných finančních prostředků. Tato úprava bude provedena rozpočtovým opatřením č. 3

Hlasování:  pro návrh   7     zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 7: 

V sobotu 19.12.2015 od 15. hodin bude uspořádáno tradiční Předvánoční posezení pro důchodce v místním hostinci. Předsedkyně kulturní komise informovala přítomné zastupitele o tom, že vše je na tuto akci připraveno. 

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje návrh Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku s hasičským záchranným sborem Města Mšena a pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy.
e) Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje návrh Dodatku č. 15 ke smlouvě o zneškodňování komunálního odpadu a pověřuje starostu obce uzavřením tohoto dodatku.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro r. 2016 ve výši 1/12 rozpočtu r. 2015 do doby schválení rozpočtu r. 2016.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro kronikáře a předsedu přestupkové komise ve výši 4.000 Kč.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 a pověřuje účetní obce provedením tohoto opatření.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o chystané kulturní akci – posezení pro důchodce. 

Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.45 hodin.

Ve Stránce dne 16. 12. 2015

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová        

Ověřovatelé: Václav Benda, Lubor Saska

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement