CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 1 - 13. 1. 2016
ZZ č. 1 - 13. 1. 2016 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 1/2016
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 13. 1. 2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík,  Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1.    Zahájení
2.    Projednání výhledu akcí na r. 2016
3.    Projednání žádosti o dotaci na podporu obnovy drobných památek
4.    Informace o zvýšení ceny za odvoz odpadu
5.    Informace o zřízení havarijní služby
6.    Informace o vystavení digitálního katastrálního operátu
7.    Ustanovení inventarizační komise
8.    Projednání nařízení vlády ČR o zvýšení odměn členů zastupitelstva
9.    Požadavek na příspěvky do tomboly
10.    Projednání kulturní akce
11.    Ostatní
12.    Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Benda, Alena Olšová
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2:

Starosta obce přednesl návrh akcí plánovaných na r. 2016, které budou zahrnuty do rozpočtu:
-    komunikace ke stavebním parcelám; zřízení přípojek
-    čistička – oprava oplocení a regulace hladiny vody v lagunách
-    veřejná zeleň – úpravy
-    přístavek na fekální vůz
-    vybudování kompostárny
-    likvidace skládky pod Tajnou
-    oprava Božích muk u vodojemu a Sochy Jana Křtitele
-    kulturní akce; příspěvky pro spolky, školu, školku

Hlasování:       pro 7        zdrželo se  0         proti    0

k bodu 3: 

Projednání žádosti o dotaci na podporu obnovy drobných sakrálních staveb – oprava Božích muk a kapličky Jana Křtitele – celková částka na opravu je ve výši 147.200 Kč. Dotace by mohla být ve výši až 95 %, 5 % by bylo hrazeno z rozpočtu obce.

Hlasování:  pro  7      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 4:

Obecnímu zastupitelstvu byla doručena informace o zvýšení ceny za odvoz komunálního odpadu ve výši 1 %. Společnost AVE zdůvodňuje navýšení valorizací mezd a zvýšenou sazbou základního pojištění.

k bodu 5:  

Starosta informoval přítomné o zřízení havarijní služby pro havárie dle vodního zákona – tato služba byla zřízena na MěÚ Mělník, tel. 724 240 097.

k bodu 6: 

Obecnímu zastupitelstvu byla doručena informace od katastrálního úřadu, že ve dnech od 17.2.2016 do 2.3.2016 bude v zasedací místnosti oobecního úřadu vystaven digitální katastrální operát. První a poslední den vystavení operátu, tj. 17.2.2016 a 2.3.2016 zde bude přítomen pracovník katastrálního úřadu.

k bodu 7: 

Pro potřeby provedení inventury byla zřízena inventarizační komise v tomto složení: Václav Benda, Alena Olšová, Lenka Tylová.  

Hlasování:  pro  7      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 8: 

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům k projednání nařízení vlády ČR č. 352 ze dne 14.12.2015 o zvýšení odměn členů zastupitelstva o 3 %.
Pro Obec Stránka jsou s účinností od 1.2.2016 platné odměny v této výši:
člen zastupitelstva    za výkon funkce 299,- Kč        příplatek podle počtu obyvatel 192,- Kč
předsedové komisí a výborů, mimo předsedkyně kulturní kome      příplatek ve výši 200,- Kč        
předsekdyně kulturní komise  k odměnám člena zastupitelstva má navíc příplatek 938,- Kč za výkon funkce předsedkyně komise
místostarosta        za výkon funkce 8.005 Kč    přípl. podle počtu obyvatel    2x1391,- Kč
starosta obce (koeficient 0,6 platu uvolněného starosty)    za výkon funkce 29.237,- Kč                                přípl. podle počtu  obyvatel      2x1391,- Kč
Celková mzda 32019 x 0,6 = 19.212 Kč                
                                       
Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 9: 

Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost o příspěvek do tomboly na Školní ples a Myslivecký ples. Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši 500,- Kč pro každého.

Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 10: 

Předsedkyně kulturní komise informovala o pořádání taneční zábavy dne 12.3.2016. Na zábavu bude zajištěna tombola, hudba bude zajištěna panem Tomášem Kindlem. Vstupné bude 50,- Kč.

k bodu 11: 

Zastupitelka paní Lenka Tylová vznesla požadavek na zajištění odpadkových košů k autobusovým zastávkám na křižovatce k Vrátnu a na cestě k Ledcům.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a Alenu Olšovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo Obce Stránka bere na vědomí informace o plánovaných akcích na r. 2016 a souhlasí s jejich zařazením do rozpočtu obce.
e) Zastupitelstvo Obce Stránka souhlasí s podáním žádosti o dotaci na podporu obnovy drobných sakrálních staveb a pověřuje starostu obce vypracováním a podáním této žádosti.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zvýšení cen za odvoz komunálního odpadu. 
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zřízení havarijní služby pro havárie dle vodního zákona.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vystavení digitálního katastrálního operátu.
i) Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi v navrhovaném složení.
j) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh navýšení odměn dle nařízení vlády ČR č. 352 ze dne 14.12.2015.
k) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na tombolu na Školní a Myslivecký ples ve výši 500,- Kč pro každého.
l) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o pořádání taneční zábavy s tombolou.
m) Zastupitelstvo obce schvaluje umístění odpadkových košů u autobusových zastávek a pověřuje starostu realizací tohoto návrhu.  

Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 13.1.2016

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Václav Benda, Alena Olšová

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement