CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 2 - 2. 3. 2016
ZZ č. 2 - 2. 3. 2016 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2016
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 2. 3. 2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání čerpání rozpočtu za r. 2015
3. Projednání návrhu rozpočtu na r. 2016
4. Žádost o příspěvek na Baby-box v Rakovníku
5. Příprava taneční zábavy
6. Výzva Státního oblastního archivu k podání vysvětlení
7. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lubor Saska, Josef Kalivoda
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Paní Bendová přednesla přítomným zprávu o čerpání rozpočtu za r. 2015 podle jednotlivých kapitol.
Schválený rozpočet: 3.352.000 Kč
Upravený rozpočet: 3.546.000 Kč
Skutečnost: příjmy 3.654.270 Kč
výdaje 3.127.586 Kč
Hospodaření roku 2015 skončilo přebytkem ve výši 526.684 Kč.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti 0

k bodu 3:

Dále byl zastupitelstvu předložen návrh rozpočtu na r. 2016 ve výši 3.677.060 Kč
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost o příspěvek na Baby-box v Rakovníku. Zastupitelstvo zamítlo tento návrh.

Hlasování: pro 0 zdrželo se 0 proti návrhu 7

k bodu 5:

Předsedkyně kulturní komise informovala přítomné zastupitele o připravované kulturní akci – taneční zábavě.

k bodu 6:

Obecnímu zastupitelstvu byla doručena výzva Státního oblastního archivu k podání vysvětlení – při prováděné archivaci a skartaci obecních dokumentů bylo zjištěno, že chybí usnesení zastupitelstva z r. 1990 – 1994. Státní oblastní archiv vyzval starostu obce na den 7.4.2016 k podání vysvětlení.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Lubora Sasku a pana Josefa Kalivodu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje zprávu o čerpání rozpočtu za r. 2015.
e) Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje návrh vyrovnaného rozpočtu na r. 2016 v předložené výši.
f) Zastupitelstvo obce zamítá žádost o poskytnutí příspěvku na Baby-box v Rakovníku.
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o kulturní akci – taneční zábavě.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o předvolání starosty k podání vysvětlení k záležitosti chybějících usnesení zastupitelstva z let 1990 – 1994.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 2. 3. 2016

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lubor Saska, Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 23 březen 2016 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement