CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 4 - 18. 5. 2016
ZZ č. 4 - 18. 5. 2016 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 4/2016
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 18. 5. 2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík,  Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Omluveni: Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Projednání prodeje pozemků
3.    Projednání a určení počtu stavebních parcel
4.    Návrhy na zhotovení komunikace ke stavebním pozemkům
5.    Návrh na opravu Božích muk u vodojemu
6.    Nabídka společnosti Panoramas s.r.o.
7.    Zajištění provozu hospody a kulturního zařízení
8.    Pouťová taneční zábava
9.    Rozpočtové opatření č. 1
10.    Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

 Hlasování:  pro návrh 6     zdrželo se 0             proti návrhu 0 

 Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Lubor Saska

            Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2: 

Na základě usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2015 ze dne 4.11.2015 byly ukončeny všechny úkony potřebné k tomu, aby mohlo dojít k realizaci/prodeji pozemků panu Čermákovi. Jedná se o pozemky 650/6 a 637/3. Odhadní cena činí 13.420 Kč. Za tuto cenu budou pozemky panu Čermákovi prodány. Pan Čermák uhradí veškeré náklady spojené s tímto prodejem. 

Hlasování:       pro 6        zdrželo se  0         proti    0

k bodu 3: 

Pan Ing. Dlask připravil 2 návrhy na rozdělení obecního pozemku na stavební parcely. Jeden návrh je připraven na 2 nebo 3 parcely. Zastupitelstvo navrhuje verzi se 3 parcelami:
1. parcela o výměře 1148 m2
2. parcela o výměře 1081 m2
3. parcela o výměře 1090 m2

Hlasování:  pro  6      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 4:

Obecnímu zastupitelstvu byly doručeny návrhy na zhotovení komunikace k těmto stavebním parcelám:
a) Oprava komunikací Zoubek s.r.o.            1.070.652 Kč
b) SaM Česká Lípa                    1.028.496 Kč
c) Stavební firma Neumann s.r.o. Mělník        1.099.448 Kč
d) Silnice Žáček s.r.o. Česká Lípa               989.051 Kč
Zastupitelstvo při svém výběru přihlédlo k nejnižší ceně a zvolilo firmu Silnice Žáček s.r.o.

Hlasování:  pro  6      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 5:

Starosta informoval přítomné zastupitele o možnosti opravit Boží muka u vodojemu. Již 2x bylo požádáno o dotaci a zatím jsme žádnou dotaci neobdrželi. Pan Janinda z Kadlína by tuto sakrální stavbu opravil za cenu 30.000 Kč. Zastupitelstvo požaduje, aby pan Janinda předložil rozpis jednotlivých prací včetně termínů a cen za jednotlivé úkony.

Hlasování:  pro  6      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 6:

Zastupitelstvu obce byla doručena nabídka společnosti Panoramas s.r.o. na zhotovení virtuální letecké prohlídky obce:
-    vzlet dronu     9.900 Kč bez DPH
-    další vzlet    4.900 Kč bez DPH

Zastupitelstvo obce tuto nabídku neakceptuje.

Hlasování:  pro  0      zdrželo se 0            proti nabídce 6

k bodu 7:

Stávají nájemce pan Diart doručil zastupitelstvu obce výpověď z pronájmu hospody ke dni 31.5.2016. O pronájem hospody má zájem pan Libor Trávníček z Mělníka. Nový nájemce si hospodu pronajme od 1.6.2016.

Hlasování:  pro  6      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 8:

Starosta informoval přítomné zastupitele o možnosti uspořádat Pouťovou taneční zábavu. Vzhledem k volným termínům kapely pana Tomáše Kindla bude tato taneční zábava uspořádána v pátek 1.7.2016.

Hlasování:  pro  6      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 9:  

Účetní obce předložila zastupitelstvu obce ke schválení Rozpočtové opatření č. 1:
-    úprava na straně příjmů: položka 4116 Ost. neinv. transfery ze st. rozp.    220.500,- Kč
-    úprava na straně výdajů:

  • § 3613 nebytové hospodářství                   + 5.000,- Kč
  • § 3745 péče o vzhled obce a veř. zeleň              +212.500,-Kč                 
  • §5512 požární ochrana – dobrovolná část            + 3.000,- Kč

CELKEM NA STRANĚ VÝDAJŮ                                 +220.500,- Kč   
Hlasování:  pro  6      zdrželo se 0            proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

a)Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Lubora Sasku.
c)Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemků panu Čermákovi za odhadní cenu a pověřuje starostu obce realizací tohoto prodeje.
d)Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje variantu rozdělení obecního pozemku na 3 stavení parcely.
e)Zastupitelstvo Obce Stránka souhlasí s tím, aby zhotovitelem komunikace ke stavebním parcelám byla firma Silnice Žáček s.r.o. Česká Lípa a pověřuje starostu zajištěním a podpisem smlouvy na tuto akci.  
f)Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o možnosti opravy Božích muk u vodojemu panem Janindou a pověřuje starostu zajištěním dalších informací – zajištěním cenové a časového návrhu na tuto opravu.
g)Zastupitelstvo obce nemá zájem o zhotovení virtuální prohlídky obce společností Panoramas s.r.o., nabídku této firmy neakceptuje.
h)Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na kulturní zařízení obce s panem Liborem Trávníčkem a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
i)Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o konání Pouťové taneční zábavy dne 1.7.2016.
j)Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 a pověřuje účetní obce provedením tohoto opatření.

Hlasování:  pro návrh   6      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 18.5.2016

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová        

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Lubor Saska

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement