CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 5 - 22. 6. 2016
ZZ č. 5 - 22. 6. 2016 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 5/2016
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 22. 6. 2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík,  Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Lenka Tylová

Omluveni: Alena Olšová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Projednání závěrečného účtu
3.    Přezkoumání hospodaření Obce Stránka
4.    Projednání a schválení účetní závěrky r. 2015
5.    Jednání s Řádem Augustiniánů o odprodeji nemovitostí
6.    Ukončení smlouvy u ČMSS
7.    Pouťová taneční zábava
8.    Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování:  pro návrh 6     zdrželo se 0             proti návrhu 0 

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Václav Benda
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2: 

Účetní obce paní Bendová přednesla závěrečný účet obce za r. 2015.

k bodu 3: 

Dne 27.5.2016 bylo provedeno přezkoumání hospodaření Obce Stránka za účasti kontrolorek paní Aleny Zemanové a Bc. Zuzany Svobodové. Přezkoumání hospodaření bylo ukončeno s výsledkem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet bez výhrad.
Hlasování:       pro 6        zdrželo se  0         proti    0

k bodu 4:

Paní Bendová přednesla účetní závěrku za r. 2015. Zastupitelstvo obce schvaluje tuto účetní závěrku.
Hlasování:  pro  6      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 5:

Starosta informoval přítomné zastupitele o jednání s Řádem Augustiniánů o prodeji budovy zámku a přilehlých pozemků. Cena dohodou za tyto nemovitosti celkem je 4.500.000 CZK. Smlouvu na koupi těchto nemovitostí připraví pan Slunéčko z MěÚ Mělník. Nákup nemovitostí bude hrazen z úspor minulých let. Obec bude hradit oddělení pozemků z důvodu zajištění přístupu k nakupovaným nemovistostem. Daň z převodu nemovitostí bude hradit prodávající.
Hlasování:  pro  6      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 6:

Z důvodu přípravy smlouvy a jednání o nákupu nemovitostí (viz bod 5) bude ukončena smlouva u ČMSS. Zastupitelstvo obce souhlasí s předčasným ukončením smlouvy č. 6084949105 ke dni 20. 7. 2016.
Hlasování:  pro  6      zdrželo se 0            proti 0

k bodu 7:

Starosta informoval o přípravě Pouťové taneční zábavy v pátek 1. 7. 2016. Vstupné bude 50 Kč.
Hlasování:  pro  6      zdrželo se 0            proti návrhu 0

Závěr – byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a)    Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)    Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a paní Lenku Tylovou.
c)    Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obec za r. 2015 bez výhrad a souhlasí s výsledkem přezkoumání hospodaření za r. 2015.
d)    Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje účetní závěrku r. 2015.
e)    Zastupitelstvo Obce Stránka souhlasí s tím, aby starosta obce pokračoval v jednání o nákupu nemovitostí od Řádu Augustiniánů za dohodnutou cenu 4.500.000 CZK a přípravě smlouvy na nákup těchto nemovitostí panem Slunéčkem.
f)    Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že nákup těchto nemovitostí bude hrazen z úspor minulých let.
g)    Zastupitelstvo Obce Stránka souhlasí s předčasnou výpovědí stavebního spoření č. 6 084 949 105 ke dni 20.7.2016 z důvodu nákupu nemovitostí a s převedením 10.000 Kč na následnou smlouvu č. 6 084 949 906/7960 a zbývající část na účet č. 19923-171 kód banky: 0100
h)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o konání Pouťové taneční zábavy dne 1.7.2016.

Hlasování:  pro návrh   6      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 22. 6. 2016

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová        

Ověřovatelé: Václav Benda, Lenka Tylová

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement