CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 8 - 30. 11. 2016
ZZ č. 8 - 30. 11. 2016 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 8/2016
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 30. 11. 2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík,  Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Lenka Tylová, Alena Olšová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Projednání studie obnovy veřejné zeleně
3.    Projednání nabídky na zaměření budovy zámku
4.    Rozhodnutí o odprodeji pozemků
5.    Zajištění průkazu energetické náročnosti budov
6.    Posezení pro důchodce
7.    Informace o revizích kotlů
8.    Informace o předání hospody
9.    Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování:  pro návrh 7    zdrželo se 0             proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Benda, Lenka Tylová
Zapisovatelkou byla navržena: Jaroslava Kloudová

Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2: 

Projednání studie obnovy veřejné zeleně – zahrada u zámku. Z dotačního programu Prioritní osa 4.3, program Obnovy venkova – jedná se o vykácení stávajícího porostu, ošetření porostu, výsadba nové zeleně, vypracování projektové dokumentace, žádosti o dotaci.
Celková částka 1.252.350,- Kč.
Je možnost získat dotaci až do výše 90 % - obec by nesla náklady ve výši 125.200 Kč.
Tuto službu nabízí firma AXIOM engineering s.r.o., Pardubice.
 
Hlasování:       pro 7      zdrželo se  0         proti    0

k bodu 3: 

Společnost Energetická agentura s.r.o. Praha nabízí za cenu 10 tis. Kč zaměření budovy zámku – toto je nutné jako podklad pro následné stavební úpravy a žádosti o dotace.
Za cenu 8 tis. Kč by navíc vypracovali kalkulaci na různé dotační tituly.

Hlasování:       pro 7      zdrželo se  0         proti    0

k bodu 4: 

Zastupitelstvu obce byly doručeny 2 žádosti o odkup pozemků oddělených ze zahrady u zámku. Pozemky byly odděleny geometrickým plán, který platili žadatelé pan Kříž a pan Dvorščík.
Odhadní ceny pozemků:

  • kupující Kříž Ladislav a Křížová Helena – výměra 491 m2, cena 33,81 Kč/m2, celková částka 16.600 Kč
  • kupující Ing. Štefan Dvorščík a Olga Dvorščíková – výměra 1615 m2, celková částka 54.600 Kč.

Hlasování:       pro 7      zdrželo se  0         proti    0

k bodu 5: 

Budovy ve vlastnictví obce musí mít průkaz energetické náročnosti obce:
obec požádá o vyhotovení průkazu pro a) obecní úřad
                                                               b) kulturní zařízení
U budovy zámku bude zažádáno až po vypracování dotací a případných stavebních úpravách nebo po dohodě se společností Energetická agentura s.r.o.

Hlasování:       pro 7      zdrželo se  0         proti    0

k bodu 6: 

Informace o Předvánočním posezení pro důchodce – bude se konat 10.12.2016 od 15 hodin. Zajištěna hudba a občerstvení.

k bodu 7: 

Informace pro občany, kteří si zažádali o provedení revize kotlů – revize se uskuteční dne 15.12.2016. Občané budou dopředu kontaktování telefonicky.

k bodu 8: 

Informace o předání hospody – dne 21.11.2016 byla převzata hospoda od nájemce pana Trávníčka a předána novému nájemci panu Schmidtovi.

Závěr – byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za zapisovatelku Jaroslavu Kloudovou a ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a paní Lenku Tylovou.
c) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na obnovu zahrady u zámku.
d) Zastupitelstvo obce souhlasí se zaměření zámku společností Energetická agentura s.r.o.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků manželům Křížovým a manželům Dvorščíkovým za odhadní cenu.
f) Zastupitelstvo obce souhlasí se zajištění průkazu energetické náročnosti budov ve vlastnictví obce.
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o konání posezení pro důchodce.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o provedení revize kotlů.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o předání hospody novému nájemci.

Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 30.11.2016

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová                       Starosta: Štefan Dvorščík    

Ověřovatelé: Václav Benda, Lenka Tylová
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement