CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 9 - 21. 12. 2016
ZZ č. 9 - 21. 12. 2016 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 9/2016
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 21.12. 2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Lenka Tylová, Alena Olšová

Zapisovatel:
Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace o čerpání rozpočtu
3. Ceny za odvoz komunálního odpadu
4. Úprava rozpočtu (rozpočtové opatření č. 3)
5. Stanovení rozpočtového provizoria pro r. 2017
6. Odměna pro kronikáře a předsedu trestní komise
7. Odměny zastupitelů
8. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Lubor Saska
Zapisovatelkou byla navržena: Jaroslava Kloudová

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Starosta obce a paní Bendová informovali přítomné zastupitele o čerpání rozpočtu za r. 2016 ke dni 30.11.2016. K tomuto datu skončil rozpočet ztrátou, která byla pokryta ze zůstatků hospodaření let minulých. Důvodem ztráty byl nákup nemovitostí.

k bodu 3:

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zaslala obecnímu zastupitelstvu informaci o tom, že ceny za svoz komunálního odpadu pro r. 2017 zůstávají ve stejné výši jako ceny pro r. 2016.

k bodu 4:

Vzhledem k výši skutečně přijatých a vydaných finančních prostředků v r. 2016 je třeba upravit rozpočet r. 2016. Tato úprava bude provedena rozpočtovým opatřením č. 3, k jehož provedení zastupitelstvo zplnomocňuje starostu a účetní obce.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti 0

k bodu 5:

Do doby schválení rozpočtu pro r. 2017 se obec bude řídit rozpočtovým provizoriem, které je stanoveno ve výši 1/12 rozpočtu r. 2016.

k bodu 6:

Starosta obce navrhl finanční odměnu pro kronikáře a pro předsedu přestupkové komise za práci odvedenou v r. 2016. Za každou funkci je navržena odměna ve výši 2.000 Kč. Obě funkce tento rok vykonával pan JUDr. Šámal, bude mu tedy vyplacena odměna ve výši 4.000 Kč.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti 0

k bodu 7:

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům k projednání nařízení vlády ČR č. 414/2016 Sb ze dne 28.11.2016 o odměnách pro členy zastupitelstev.
Pro Obec Stránka jsou s účinností od 1.1.2017 platné odměny v této výši:
člen zastupitelstva ... za výkon funkce 311,- Kč ... příplatek podle počtu obyvatel 200,- Kč
předsedové a členové komisí a výborů, mimo předsedkyně kulturní komise ... příplatek ve výši 200,- Kč
předsedkyně kulturní komise k odměnám člena zastupitelstva má navíc příplatek 976,- Kč za výkon funkce předsedkyně komise
místostarosta ... za výkon funkce 8.325 Kč ... přípl. podle počtu obyvatel ... 2x1447,- Kč
starosta obce (koeficient 0,6 platu uvolněného starosty) ... za výkon funkce 30.406,- Kč ... přípl. podle počtu obyvatel ... 2x1447,- Kč. Celková mzda 33300 x 0,6 = 19.980 Kč

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za zapisovatelku Jaroslavu Kloudovou a ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Lubora Sasku a paní Alenu Olšovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dosavadním čerpání rozpočtu r. 2016.
d) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o cenách za svoz komunálního odpadu pro r. 2017.
e) Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu a účetní obce k provedení rozpočtového opatření č. 3.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro r. 2017 ve výši 1/12 rozpočtu r. 2016 do doby schválení rozpočtu r. 2017.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s odměnou pro kronikáře a předsedu trestní komise.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměn pro členy zastupitelstva podle nařízení vlády č. 414/2016 ze dne 28. 11. 2016.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 21.12. 2016

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Starosta: Štefan Dvorščík

Ověřovatelé: Lubor Saska, Alena Olšová

Aktualizováno ( Pondělí, 23 leden 2017 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement