CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 1 - 1. 2. 2017
ZZ č. 1 - 1. 2. 2017 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 1/2017
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 1. 2. 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík,  Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.Zahájení
2.Informace o čerpání rozpočtu r. 2016
3.Projednání smlouvy o poskytnutí odborných služeb
4.Projednání smlouvy s Českou pojišťovnou
5.Projednání akcí do rozpočtu r. 2017
6.Žádost o příspěvek na Stránecký běh
7.Předání vedení rybářského spolku
8.Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Lenka Tylová
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2:

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o čerpání rozpočtu r. 2016:

  • schválený rozpočet ... 3.677.060 CZK
  • upravený rozpočet ... 4.037.925 CZK - příjmy;  8.537.925 CZK - výdaje
  • konečný rozpočet ... 4.895.530 CZK - příjmy; 8.144.138 CZK - výdaje

Celkový výsledek hospodaření po odečtení kupní ceny, která byla hrazena z přebytků minulých let, byl 1.251.395 CZK.

k bodu 3: 

Projednání smlouvy o poskytnutí odborných služeb při záskání dostace z Operačního programu životního prostředí z fondů Evropské unie se spol. Axiom engineering s.r.o. Pardubice. Společností byla vypracována Studie obnovy veřejné zeleně na pozemek u zámku p.č. 4/1. Předpokládaný rozpočet na tento projekt byl studií stanoven na 1.252.350 CZK. Na  tuto částku bude vypracována žádost o dotaci. Spoluúčast obce ve výši 10 %, tj. 125.235 CZK. Cena za tyto služby je dle smlouvy 85.000 CZK.

Hlasování:  pro  7      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 4:

Obecnímu zastupitelstvu byla doručen návrh smlouvy od České pojišťovny na pojištění obecních budov – budovy obecního úřadu, autobusové zastávky, kulturního zařízení, budovy hasičské zbrojnice, budovy zámku, rozhlas a pojištění úrazů na obecních komunikacích. Návrh částky pojištění je 9.069 CZK ročně.

Hlasování:  pro  7      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 5:  

Obecní zastupitelstvo ustanovilo krizový štáb pro mimořádné situace ve složení: starosta Štefan Dvorščík, místostarostka Jaroslava Kloudová, Josef Kalivoda, Lubor Saska, Václav Benda.

Hlasování:  pro  7      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 6: 

Starosta obce přednesl návrh akcí plánovaných na r. 2017, které budou zahrnuty do rozpočtu:
-    zasíťování stavebních parcel
-    chod krizového štábu
-    stálé platby – SOK, pohřebnictví, fond SMO
-    Stránecký běh a kulturní akce
-    nákup kontejnerů
-    úprava zeleně v obci
-    projekt úpravy zahrady u zámku
-    oprava střechy a okapů na zámku

Hlasování:  pro  7      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 7: 

Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost pana Pavla Mráčka o finanční podporu ve výši 10.000 Kč na sportovní akce – Stránecký běh a Stráneckou časovku.

Hlasování:  pro  7      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 8: 

Pan Olša ukončil svou činnost jako předseda rybářského spolku. Do pokladny obce byla předána částka 11.203 Kč. Novou osobou, která se bude starat o chod spolku a místní rybník, byla ustanovena paní Olga Dvorščíková.
                                       
Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a Lenku Tylovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo Obce Stránka bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu r. 2016.
e) Zastupitelstvo Obce Stránka souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Axiom engineering s.r.o Pardubice na poskytnutí odborných služeb při získání dotace a pověřuje starostu obce uzavření této smlouvy.
f) Zastupitelstvo Obce Stránka souhlasí s uzavřením nové smlouvy s Českou pojišťovnou dle návrhu a pověřuje starostu obce uzavření této smlouvy.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje ustanovení krizového štábu ve výše uvedeném složení. 
h) Zastupitelstvo Obce Stránka bere na vědomí informace o plánovaných akcích na r. 2017 a souhlasí s jejich zařazením do rozpočtu obce.
i) Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 10.000 Kč na sportovní akce.
j) Zastupitelstvo obce schvaluje paní Olgu Dvorščíkovou jako osobu odpovědnou za chod rybářského spolku a stav místního rybníka.

Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 1.2.2017

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová        

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Lenka Tylová

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement