CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 2 - 8. 3. 2017
ZZ č. 2 - 8. 3. 2017 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2017
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 8. 3. 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík,  Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Projednání žádosti o finanční příspěvek pro MŠ Mšeno
3.    Projednání žádosti o finanční příspěvek pro sbor INTERMEZZO
4.    Projednání čerpání rozpočtu r. 2016
5.    Projednání a schválení rozpočtu pro r. 2017
6.    Informace ze Sdružení obcí Kokořínsko
7.    Informace ze Dne malých obcí
8.    Ostatní
9.    Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0 

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Lubor Saska

Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2:

Obecnímu zastupitelstvu Obce Stránka byla doručena žádost o finanční příspěvek pro MŠ Mšeno na pořádání školky v přírodě. Návrh – darovat příspěvek ve výši 1.000 Kč.

Hlasování:  pro  7      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 3: 

Obecnímu zastupitelstvu Obce Stránka byla doručena žádost o finanční příspěvek pro pěvecký sbor INTERMEZZO. Příspěvek sbor použije na úhradu nákladů na účast sboru na hudebním festivalu v Itálii. Návrh – darovat příspěvek ve výši 3.000 Kč.

Hlasování:  pro  7      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 4:

Paní Bendová přednesla přítomným zprávu o čerpání rozpočtu za r. 2016 podle jednotlivých kapitol.

  • schválený rozpočet .... 3.677.060 CZK na straně příjmů i výdajů
  • upravený rozpočet ..... 4.037.925 CZK  příjmy; 8.537.925 CZK  výdaje
  • konečný rozpočet ....... 4.895.530 CZK  příjmy; 8.144.138 CZK  výdaje

Celkový výsledek hospodaření po odečtení částky za nákup nemovitostí (budovy zámku a přilehlých pozemků), která byla hrazena z přebytků minulých let, byl 1.251.395 CZK.

Hlasování:  pro  7      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 5:  

Dále byl zastupitelstvu předložen návrh rozpočtu na r. 2017 ve výši 3.584.210 Kč. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný.

Hlasování:  pro  7      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 6: 

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o organizačních změnách ve Sdružení obcí Kokořínsko. Byla odvolána předsedkyně paní Rašáková a novým předsedou byl zvolen pan Ing. Čermák – starosta Nebužel.

k bodu 7: 

Dále starosta zastupitelům předal informace, které získal na Dni malých obcí v Praze dne 7.3.2017. Jednalo se zejména o informace o dotacích, státním dluhu, záležitostech ohledně sociálních bytů, aj. 

k bodu 8: 

Z řad přítomným občanů vzešel návrh (p. Paluska) na uspořádání letního promítání pro děti. Zastupitelstvo obce přislíbilo pomoc se zajištěním této akce.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a)    Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)    Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Olšovou a pana Lubora Sasku.
c)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d)    Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje finanční příspěvky pro MŠ Mšeno (1.000 Kč) a pro pěvecký sbor INTERMEZZO (3.000 Kč).
e)    Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje čerpání rozpočtu r. 2016.
f)    Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje vyrovnaný rozpočet pro r. 2017.
g)    Zastupitelstvo Obce Stránka bere na vědomí informace o dění ve Sdružení obcí Kokořínsko a informace ze Dne malých obcí.
h)    Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že poskytne pomoc při zajištění kulturní akce navržené panem Paluskou.

Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 8. 3. 2017

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová        
Ověřovatelé: Alena Olšová, Lubor Saska
Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement