CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 4 - 21. 6. 2017
ZZ č. 4 - 21. 6. 2017 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 4/2017
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 21. 6. 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda
Omluveni: Jaroslava Kloudová

Zapisovatel: Lenka Tylová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání závěrečného účtu
3. Přezkoumání hospodaření Obce Stránka
4. Projednání a schválení účetní závěrky r. 2016
5. Oprava střechy, žlabu a okapů zámku
6. Prodej pozemku
7. Rozpočtové opatření č. 1
8. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1: Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Lubor Saska

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Účetní obce paní Bendová přednesla závěrečný účet obce za r. 2016.

k bodu 3:

Dne 1.6.2017 bylo provedeno přezkoumání hospodaření Obce Stránka za účasti kontrolorek paní Aleny Zemanové a Bc. Zuzany Svobodové. Přezkoumání hospodaření bylo ukončeno s výsledkem: Byly zjištěny nedostatky spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvlátními právními předpisy. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Obce Stránka za r. 2016 s výhradou.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Paní Bendová přednesla účetní závěrku za r. 2016. Zastupitelstvo obce schvaluje tuto účetní závěrku

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Zastupitelstvu obce byl doručen návrh smlouvy o dílo na zhotovení stavebních prací – oprava střešní krytiny a oplechování objektu zámku čp. 1 – od společnosti J. Andres, Roudnice nad Labem. Smluvní cena za provedení těchto prací je 496.153 Kč bez DPH. Termín dokončení díla je 31.7.2017.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Zastupitelstvu obce byl předložen geometrický plán na oddělení části pozemku 1524/4 – přístupová cesta k rekreačnímu domu pana Bauera. Nově vzniklá parcela č. 1526/11 bude prodána panu Bauerovi za odhadní cenu 18.190 Kč. Pan Bauer dále uhradí veškeré poplatky spojené s prodejem této parcely.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Na základě uzavřené smlouvy s Úřadem práce byly zaměstnány pracovnice na veřejně prospěšné práce. Z tohoto důvodu je třeba upravit rozpočet pomocí rozpočtového opatření č. 1 na položce 4116 na straně příjmů na částku 337.512 Kč a stejná částka bude na straně výdajů § 3745.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Olšovou a pana Lubora Saska.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Lenka Tylová.
d) Zastuupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet s výhradou.
e) Zastuupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Stránka za r. 2016.
f) Zastupitelstvo Obce Stránka pověřuje starostu obce uzavření smlouvy o dílo s firmou J. Andres na opravu střešní krytiny a oplechování objektu zámku čp. 1.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby byl panu Bauerovi prodán pozemek č. 1526/11 za podmínek výše uvedených.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 21.6..2017

Zapisovatel: Lenka Tylová
Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Václav Benda
Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Čtvrtek, 29 červen 2017 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement