CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Vyhlášky a nařízení arrow Vyhláška č.1 - o místních poplatcích
Vyhláška č.1 - o místních poplatcích Tisk E-mail

OBEC STRÁNKA, okres Mělník

Obecně závazná vyhláška
obce Stránka
č. 1/2004

novela OZV č. 1/2009

Změna z 19. 10. 2011 - č. 1/2011

o místních poplatcích

K prohlédnutí také ve formátu DOC - 63kB a PDF - 41kB

Zastupitelstvo obce Stránka schválilo a vydává dne 22. 12. 2004 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích:

Oddíl I.
Základní ustanovení

Čl. 1
Obec Stránka zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a) poplatek ze psů1)
b) poplatek za užívání veřejného prostranství2)
c) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů3).

 

Oddíl II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona4). Současně sdělí též případný nárok na osvobození od poplatku, který je povinen správci poplatku prokázat. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3
Sazba poplatku ze psů

Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa 60,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90,-Kč.

1) § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2) § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
3) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
4) § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 4
Splatnost poplatku ze psů

1) Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 1. 4. každého roku v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Stránka ve dnech středa od 17.00 do 19.00 hod. nebo na účet obce Stránka č. 19923 - 171 / 100
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 1. 4., je poplatek ze psů splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství


Čl. 5
Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně znázorněná na mapě v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 6
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a plochu užívání veřejného prostranství.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona4). Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.


Čl. 7
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství

1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb …..,-Kč,
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje …..,-Kč,
c) za provádění výkopových prací …..,-Kč,
d) za umístění stavebního zařízení …..,-Kč,
e) za umístění reklamního zařízení 2.,-Kč,
f) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů, a jiných obdobných atrakcí …..,-Kč,
g) za umístění skládek .….,-Kč,
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa …..,-Kč,
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce …..,-Kč,
j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce …..,-Kč,
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce …..,-Kč,
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ..…,-Kč.
2) Obec stanovuje poplatek za užívání veřejného prostranství paušální částkou následovně:
za vyhrazení trvalého parkovacího místa 260,-Kč/rok

3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Čl. 8
Splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Stránka ve dnech středa od 17.00 do 19.00 hod. nebo na účet obce Stránka č. 19923 – 171 /100
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 5 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, a druhá splátka nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném týdnu nebo měsíci,
d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku.

 

Oddíl IV.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dál jen „poplatek za komunální odpad“)


Čl. 9
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník poplatku za komunální odpad ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt a další údaje podle zvláštního zákona4). Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

Čl. 10
Sazba poplatku za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
1. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 300-Kč.
Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 50,-Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,-Kč.
2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 400-Kč.
Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 150-Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,-Kč.

Rozúčtování nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je stanoveno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Čl. 11
Splatnost poplatku za komunální odpad

1) Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření vždy do 31. 1. každého roku v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Stránka ve dnech středa od 17.00 do 19.00 hod. nebo na účet obce Stránka č. 19923 – 171 / 100
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31. 1., je poplatek za komunální odpad splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Oddíl V.
Ustanovení přechodná a závěrečná

Čl. 12
Přechodné ustanovení

Práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných vyhlášek obce Stránka č. 3 o místních poplatcích a č. 13 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstávají nedotčena a posuzují se podle těchto obecně závazných vyhlášek a dosavadních právních předpisů.

Čl. 13
Zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závazné vyhlášky obce Stránka č. 3 o místních poplatcích a č. 13 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 14
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2005.

 

 

Kloudová Jaroslava - místostarostka

Dvorščík Štefan - starosta obce

Aktualizováno ( Sobota, 29 říjen 2011 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement