CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 6 - 22. 11. 2017
ZZ č. 6 - 22. 11. 2017 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 6/2017
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 22. 11. 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová

Omluveni: Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání rekonstrukce bytů v budově zámku
3. Nová autobusová linka
4. Informace o čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 2
5. Projednání přístupové cesty k parcele manželů Paluskových
6. Oprava komína na budově obecního úřadu
7. Určení odměny pro kronikáře a pro předsedu přestupkové komise
8. Nařízení vlády č. 318/2017 o odměnách neuvolněných zastupitelů
9. Příprava posezení pro důchodce
10. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Lubor Saska
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnil pan projektant Drechsler, který přednesl zastupitelstvu návrh možností rekonstrukce jednotlivých bytů. Po dohodě pan Drechsler doměří a připraví návrhy všech bytů na dlouhé chodbě.
Byla podána žádost na odbor kultury na povolení výměny oken.

k bodu 3:

Integrace oblasti Byšicko a Kokořínsko od 10. 12. 2017 - od 10. prosince 2017 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy v oblasti Byšicka, Kokořínska a Všetatska. Budou zřízeny nové linky, které umožní občanům snadnější dopravu do zaměstnání, projení mezi autobusovými a vlakovými spoji.

k bodu 4:

Paní Bendová přednesla zastupitelstvu obce stav čerpání rozpočtu ke dni 22.11.2017:
Skutečnost na straně příjmů: 4.076.790 CZK
Skutečnost na straně výdajů: 3.118.894 CZK
Rozpočet je třeba upravit o částku 203.226 Kč jak na straně příjmů tak na straně výdajů.
Na straně příjmů budou upraveny tyto položky - DPH, dotace na volby, dotace na čističku, prodej pozemku.
Na straně výdajů budou upraveny tyto položky – revize a oprava hřiště, nebytové hospodářství, sběr a svoz odpadů, volby, činnost místní správy.
Úprava rozpočtu bude provedena rozpočtovým opatřením číslo 2.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost manželů Paluskových o umožnění přístupu na parcelu č. 46, jejíž část manželé Paluskovi zakoupili za účelem stavby rodinného domu. Přístup požadují přes parcelu č. 47, která je ve vlastnictví obce. Na této parcele je vodoteč, kterou manželé Paluskovi na vlastní náklady upraví tímto způsobem – do vodoteče umístí kanalizační rouru a poté tuto vodoteč přemostí.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta informoval přítomné zastupitele, že po provedené revizi komínu na budově obecního úřadu, je třeba tento komín vyvložkovat.
Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Starosta navrhl odměnu pro kronikáře a předsedu přestupkové komise. V současné době obě tyto funkce vykonává pan JUDr. Šámal. Návrh – za výkon funkce kronikáře 2.000 Kč, za výkon funkce předsedy přestupkové komise – 3.000 Kč. Celková odměna – 5.000 Kč.
Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

Podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. dochází k úpravám platů neuvolněných zastupitelů s platností od 1. 1. 2018.
Návrh starosty:
předsedkyně kulturní komise – měsíční odměna 1620 Kč
předseda kontrolního výboru, předseda finančního výboru – měsíční odměna 820 Kč
členové přestupkové komise – měsíční odměna 820 kč
místostarosta – měsíční odměna 11360 Kč
starosta – měsíční odměna 20143 Kč
Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 9:

Předsedkyně kulturní komise informovala přítomné zastupitele o přípravách tradičního předvánočního posezení pro důchodce, které se uskuteční 16.12.2017 od 15 hodin.
Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Olšovou a pana Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastuupitelstvo obce bere na vědomí informace o návrhu rekonstrukcí bytů v budově zámku a o podané žádosti na povolení výměny oken.
e) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o Integraci oblasti Byšicko a Kokořínsko od 10. 12. 2017 v oblasti dopravy.
f) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s umožnění přístupu na parcelu manželů Paluskových za podmínek uvedených v zápisu, tj. přístup si zajistí manželé Paluskovi na vlastní náklady.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o nutnosti provedení opravy/vyvložkování komína na budově obecníh úřadu a pověřuje starostu zajištěním této opravy.
i) Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro JUDr. Šámala v celkové výši 5.000 Kč.
j) Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravami platů zastupitelů podle návrhu starosty s účinností od 1.1.2018.
k) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o chystaném posezení pro důchodce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.45 hodin.

Ve Stránce dne 22.11.2017

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Olšová, Lubor Saska

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Úterý, 23 leden 2018 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement