CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 7 - 13. 12. 2017
ZZ č. 7 - 13. 12. 2017 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 7/2017
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 13. 12. 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1.Zahájení
2.Projednání prodloužení termínu splátky půjčky SOK
3.Schválení rozpočtového provizoria
4.Konečná úprava rozpočtu r. 2017
5.Projednání částečné změny územního plánu
6.Zajištění vyrobení kříže/náhrobku
7.Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Václav Benda
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Zastupitelstvu byla doručena žádost o prodloužení termínu splátky půjčky spol. SOK a to k datu 30.11.2019. Z této půjčky zbývá doplatit 30 tis. Kč.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Do doby schválení rozpočtu pro r. 2018 bude obec pracovat v režimu rozpočtového provizoria č. 3, tj. bude se řídit podle rozpočtu r. 2017.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Pokud bude třeba provést konečnou úpravu rozpočtu r. 2017, provede tuto úpravu starosta a účetní obce (rozpočtové opatření č. 3).
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o provedení částečné změny územního plánu od těchto vlastníků: p. Hřebíček (p.č. 536/1 – změna za účelem převedení části pozemku o výměře 200 m2 do pozemku určeného k zástavbě), manželé Kloudovi (p.č. 11/1 – převedení do pozemku určeného k zástavbě). Změna bude provedena ve zkráceném postupu, vlastníci pozemků si úpravu územního plánu uhradí rovným dílem. Se zpracovatelem a katastrálním úřadem bude komunikovat starosta obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Zastupitelstvu obce byla přednesena žádost o zhotovení nového náhrobku/kříže na hrobě pana Jiřího Zahajského na mšenském hřbitově.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení -

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Václava Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastuupitelstvo obce souhlasí s prodloužením termínu splátky půjčky společnosti SOK ke dni 30.11.2019.
e) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu r. 2018.
f) Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu a účetní obce k provedení konečné úpravy rozpočtu r. 2017.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením částečné změny územního plánu za podmínek, že si žadatelé uhradí náklady s touto změnou spojené a pověřuje starostu komunikací se zpracovatelem a dotčenými úřady.
h) Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby na náklady obce byl zhotoven nový náhrobek na hrobě pana Zahajského.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 13. 12. 2017

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Úterý, 23 leden 2018 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement