CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 1 - 24. 1. 2018
ZZ č. 1 - 24. 1. 2018 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 1/2018
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 24. 1. 2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání dodatku č. 16 se společností AVE
3. Projednání přijetí dotace
4. Výměna oken na budově zámku
5. Informace o čerpání rozpočtu
6. Informace o vymáhání dluhu
7. Informace o internetu v obci
8. Seznámení s rozpočtovým opatřením
9. Projednání akcí do rozpočtu r. 2018
10. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Alena Olšová

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Zastupitelstvu byl doručen dodatek č. 16 ke Smlouvě o zneškodňování komunálního odpadu od firmy AVE – v dodatku je návrh na zvýšení cen cca o 2 – 3 %.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Zastupitelstvu obce bylo doručeno oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 – 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského Fondu obnovy venkova – Celková oprava střechy zámku – výměna plechování a úžlabí, žlabů a svodů ve výši 188.000 Kč.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Na budově zámku bude probíhat výměna oken. Tato akce byla projednána s odborem kultury a životního prostředí. Okna v 1. patře budovy budou vyměněna ve 2 etapách. V tomto roce bude vyměněno 16 oken, v r. 2019 zbývajících 15 oken. Cenová nabídka na celkovou výměnu je 1.297.257 CZK. V tomto roce by náklady na výměnu měly být ve výši 670.114 CZK. Na tuto akci bude požádáno o dotaci.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o čerpání rozpočtu r. 2017:
schválený rozpočet: 3.584.210 Kč
upravený rozpočet: 4.128.924 Kč
skutečnost na straně příjmů: 5.087.284 Kč
skutečnost na straně výdajů: 3.824.706 Kč
hospodaření r. 2017 skončilo přebytkem ve výši: 1.262.578 Kč

k bodu 6:

Starosta obce informoval zastupitele o situaci s vymáháním dluhu od pana Trávníčka – dluh za pronájem a spotřebu el. energie v budově obecní hospody. Byla podána žaloba a bylo soudně projednáno. Platební rozkaz nabyl právní moci a případ byl předán soudnímu exekutorovi.

k bodu 7:

Starosta obce informoval zastupitele o situaci s internetem v obci – bylo řešeno ve SOK. Pro obec byla navýšena rychlost z 6 MB na 15 MB. Pokud budou mít občané zájem o navýšení, je třeba si toto dojednat na těchto tel. číslech: 326 202 020, případně 800 801 901.

k bodu 8:

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3

k bodu 9:

Pro rozpočet r. 2018 byly předběžně naplánovány tyto akce:
- opravy zámku – výměna oken, projetky na byty, úprava zeleně
- veřejná zeleň; lavičky na cestě ke Mšenu; osvětlení zvoničky
- úprava cest a komunikací a vodotečí
- čistička – úpravy, rozbory vody
- opravy budov – komín na budově obecního úřadu; dlažba okolo hospody
- údržba traktoru

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a paní Alenu Olšovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastuuitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 16 ke Smlouvě o zneškodňování komunálního odpadu s firmou AVE a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
e) Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace z Programu 2017 – 2020 ze Středočeského Fondu obnovy venkova na akci Celková oprava střechy zámku – výměna plechování a úžlabí, žlabů a svodů ve výši 188.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy na tuto dotaci.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu r. 2017.
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o situaci s vymáháním dluhu od pana Trávníčka.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci a internetu v obci.
i) Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí plánované akce do rozpočtu r. 2018.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 24.1.2018

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Alena Olšová

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Čtvrtek, 25 leden 2018 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement