CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 3 - 14. 3. 2018
ZZ č. 3 - 14. 3. 2018 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 3/2018
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 14. 3. 2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1.    Zahájení
2.    Projednání čerpání rozpočtu r. 2017
3.    Příspěvek na MŠ v přírodě
4.    Projednání a schválení rozpočtu r. 2018
5.    Projednání a schválení rozpočtového výhledu na r. 2018 – 2020
6.    Návrh na výsadbu lip
7.    Informace o stavu projektu na rekonstrukci bytů
8.    Informace o taneční velikonoční zábavě
9.    Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Alena Olšová
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2:

Paní Bendová přečetla čerpání rozpočtu r. 2017 po jednotlivých kapitolách.
Příjmy skutečnost: 5.087.254 Kč
Výdaje skutečnosti: 3.824.706 Kč
Výsledek hopodaření: 1.262.577 Kč

k bodu 3: 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o příspěvek na MŠ v přírodě. Počet dětí z obce, kteří navštěvují MŠ – 6 dětí. Starosta obce navrh příspěvek ve výši 3.000 Kč.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 4:

Paní Bendová přednesla přítomným zastupitelům návrh rozpočtu pro r. 2018 podle jednotlivých kapitol. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce. Rozpočet byl sestaven vyrovnaný ve výši 4.037.000 Kč.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 5:  

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům rozpočtový výhled na r. 2018 – 2020.
2018     4.037.000 Kč
2019    4.228.400 Kč
2020    4.168.400 Kč
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 6: 

Starosta obce navrhl zastupitelům, aby byly v obci vysazeny lípy na počest 100. výročí vzniku Československa. Plán je vysadit 3 lípy – místa výsadby budou upřesněna.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 7: 

Starosta obce předal zastupitelům informaci o stavu projektu na rekonstrukci bytů v budově zámku. Návrh je zpracován na rekonstrukci 5 malometrážních bytů. Do 2 týdnů bude zpracován návrh rozpočtu. Potom zastupitelstvo rozhodne o počtu rekonstruovaných bytů.

k bodu 8: 

V pátek 30.3. se uskuteční taneční zábava. Hudba bude zajištěna hudební skupinou MOTEL. Kulturní komise zajistí tombolu. 

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a Alenu Olšovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu za r. 2017.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro MŠ Mšeno na školu v přírodě. 
f)  Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet na r. 2018.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na r. 2018 – 2020.
h) Zastupitelstvo obce bere souhlasí s provedením výsadby lip v obci.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu projektu na rekonstrukci bytů v budově zámku.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o připravované taneční zábavě.

Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 14.3.2018

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Alena Olšová

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement