CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 4 - 25. 4. 2018
ZZ č. 4 - 25. 4. 2018 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 4/2018
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 25. 4. 2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1.    Zahájení
2.    Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcnéh břemene
3.    Projednání likvidace náletových stromů
4.    Projednání žádosti o úpravu vodoteče
5.    Příprava výsadby 5-ti lip a položení kytice k pomníku
6.    Pálení čarodějnic 
7.    Dětský den na hřišti
8.    Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0 

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lubor Saska, Václav Benda
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2:

Zastupitelstvu obce byl doručen k projednání návrh Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ distribuce a.s. ke stavbě č. IP-12-6012890/1. Jedná se o přípojku k budově zámku. Stavba bude situována za stodolami a přes původní dvorky k zámku.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 3: 

Likvidaci náletových křovin a stromů na zahradě u zámku provede firma pana Doubravy. Předběžná cena za likvidaci je stanovena na 60 – 70 tisíc korun.
Rozebrání staré zdi okolo zahrady provede pan Milan Puchrík. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 4:

Paní Vaňková (čp. 9) požádala o možnost úpravy vodoteče a vjezdu na pozemek st. č. 15. Zastupitelstvo obce souhlasí za podmínky, že si tuto úpravu majitelka pozemku provede na vlastní náklady.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 5:  

Na návrh starosty obce bylo rozhodnuto o vysazení 5-ti pamětních lip k uctění výročí 100 let Československa. Výsadba se uskuteční v pondělí 30.4.2018 od 16-ti hodin za přítomnosti odborné firmy, která dodá stromy a bude nápomocna při výsadbě.
Po skončení výsadby bude položena kytice k pomníku obětem 2. světové války.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 6:

Dne 30.4. se uskuteční na místním hřišti tradiční pálení čarodějnic. Občerstvení zajístí pan Schmid (nájemce hospody). Dětem do 15-ti let bude občerstvení hrazeno z obecních prostředků.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 7: 

Uspořádání dětského dne – termín bude upřesněn podle možností mšenských hasičů, kteří se nabídli, že ukážou dětem přehlídku hasební techniky. Dětský den se uskuteční na hřišti, kde budou pro děti připraveny různé soutěže.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a)    Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)    Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Lubora Sasku a pana Václava Bendu.
c)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d)    Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí s ČEZ a.s. a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
e)    Zastupitelstvo obce souhlasí s likvidací náletových stromů a křovin na zahradě u budovy zámku a s rozebráním zdi okolo této zahrady.
f)    Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou vodoteče a vjezdu na pozemek p. Vaňkové za podmínky, že si tyto úpravy provede majitelka pozemku na vlastní náklady.
g)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výsadbě lip a položení kytice k pomníku obětem 2. světové války.
h)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o pálení čarodějnic dne 30.4.
i)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o připravovaném dětském dni na hřišti.

Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 25.4.2018

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lubor Saska, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement