CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 5 - 20. 6. 2018
ZZ č. 5 - 20. 6. 2018 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 5/2018
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 20. 6. 2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Projednání a schválení závěrečného účtu Obce Stránka
3.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Stránka
4.    Projednání a schválení účetní závěrky
5.    Rozpočtové opatření č. 1
6.    Stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období
7.    Informace o plánované objížďce
8.    Přísedící u soudu
9.    Stanovení ceny za 1 m2 stavební parcely
10.    Informace o průběhu stavební prací na zámku
11.    Zajištění dětského dne
12.    Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0 

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Josef Kalivoda
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2:

Paní Bendová přednesla závěrečný účet obce – 8.3.2017 byl schválen vyrobnaný rozpočet pro r. 2017. V průběhu roku byla přijata 3 rozpočtová opatření. K 31.12.2017 byl ukončen rok s přebytkem 1.262.577 Kč. Zastupitelstvu obce bylo navrženo schválení účtu.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 3:

Dne 1.6.2018 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření Obce Stránka za rok 2017. Přezkoumání provedl kontrolor pověřený řízením přezkoumání paní Alena Zemanová a kontrolorka Bc. Zuzana Svobodová. Závěr z tohoto přezkoumání zní takto: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

k bodu 4:

Zastupitelům obce byla přednesena účetní uzávěrka za rok 2017 a bylo doporučeno schválení této účetní závěrky.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 5:

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1, který se upravuje rozpočet r. 2018 takto:
příjmy + 274.649 Kč
výdaje – 274.689 Kč
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 6: 

Starosta obce požádal zastupitele o stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období. Návrh – zachovat stávající počet, tj. 7 zastupitelů.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 7: 

Starosta informoval zastupitele o plánované objížďce z důvodu uzavírky ve Mšeně. Návrh: průjezd po jižní straně obce okolo bytovek a odbočit na Choroušky; před bude osazena omezovací značka „Zákaz vjezdu nákladních vozidel za 3,5 t“.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 8: 

Zastupitelstu obce byla doručena žádost o nominování přísedícího u soudu – z řad zastupitelů nemá nikdo o toto zájem. Starosta prověří případné zájemce z řad obyvatelů.

k bodu 9: 

Zastupitelsto obce rozhodlo stanovit cenu za 1 m2 stavební parcely pro nově zřízené parcely na dole u Mšena. Návrh byl 500,- Kč. Starosta prověří možnosti právních záruk, které se případným zájemncům zakotví do smlouvy.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 10: 

Starosta informoval zastupitele o průběhu stavebních prací na zámku. Byly již započaty práce na výměně jedné poloviny oken. V zahradě okolo zámku p. Puchrík rozebírá štukovou zeď a firma p. Doubravy kácí dřeviny okolo zdi.

k bodu 11: 

Dětský den se uskuteční v sobotu 30.6. od 15. hodin na místním hřišti. Pro děti budou připraveny různé soutěže, odměny a občerstvení. V závěru odpoledne přijedou mšenští hasiči, kteří předvedou dětem přehlídku hasební techniky.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Olšovou a pana Josefa Kalivodu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Stránka.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za r. 2017.
g) Zastupitelstvo obce stanovuje počet zastupitelů pro příští volební období na 7.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plánované objížďce obce v době uzavírky silnice ve Mšeně a souhlasí s objížďkou po jižním okraji obce. Zastupitelstvo nesouhlasí s tím, aby objížďka byla vedena přes obec a z toho důvou požaduje osazení značek o zákazu vjezdu nákladních automobilů.
i) Zastupitelstvo obce schvaluje navrženou cenu 500,- Kč za 1 m2 stavební parcel v obci.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o průběhu stavební prací na budově zámku.
k) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o připravovaném dětském dni na hřišti.
Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 20.6.2018

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Olšová, Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement