CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 7 - 5. 12. 2018
ZZ č. 7 - 5. 12. 2018 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 7/2018
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 5. 12. 2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Josef Kalivoda, Lubor Saska, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Projednání vyhotovení passportu
3.    Projednání odměny pro kronikáře a předsedu přestupkové komise
4.    Schválení smlouvy o provedení díla pro členy zastupitelstva
5.    Určení rozpočtového provizoria
6.    Inventarizace a úprava rozpočtu
7.    Projednání akcí pro rozpočet r. 2019
8.    Projednání nařízení vlády o odměnách zastupitelů
9.    Posezení pro důchodce

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné a prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné. Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7    zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Zapisovatelkou byla navržena Jaroslava Kloudová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi:  Miroslav Klouda, Lenka Tylová
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 2: 

Zastupitelstvu obce byl doručen návrh pana Drechslera na vyhotovení passportu pro budovu zámku. Pan Drechsler by passport vyhotovil za 14.000 Kč bez DPH.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 3: 

Starosta obce navrh odměnu pro kronikáře a předsedu přestupkové komise takto: odměnu pro kronikáře 2.000 Kč; odměna pro předsedu přestupkové komise 3.000 Kč. Obě tyto funkce zastává JUDr. Vladimíř Šámal.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 4:

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh smlouvy o provedení díla v případě, že je tato smlouva uzavřena s členem zastupitelstva. V současné době tuto smlouva využívá pouze pan Josef Kalivoda (práce traktorem, drobné opravy).
Hlasování:  pro 7      zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 5:

Do doby schválení rozpočtu pro r. 2019 bude obec pracovat v režimu rozpočtového provizoria, tj. bude se řídit podle rozpočtu r. 2018.
Hlasování:  pro 7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 6:

Pokud bude třeba provést konečnou úpravu rozpočtu r. 2018, provede tuto úpravu starosta a účetní obce.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 7:

Členové zastupitelstva obce projednávali případné akce, které bude třeba začlenit do rozpočtu r. 2019.
Návrhy:
-    byty v budově zámku; další opravy; úpravy a oplocení zahrady
-    nákup náhradních dílů na traktor; případně zbudování přístřešku
-    nákup nové IT techniky
-    veřejná zeleň; nákup kontejnerů
-    opravy komunikací
-    přístřešek u autobusové zastávky Ostrý

Hlasování:  pro 7     zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 8:

Podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. dochází k úpravám platů neuvolněných zastupitelů s platností od 1.1.2019.
předsedkyně kulturní komise – měsíční odměna 1.790 Kč
předseda kontrolního výboru, předseda finančního výboru – měsíční odměna 910 Kč
členové přestupkové komise – měsíční odměna 910 kč
místostarosta – měsíční odměna 12.500 Kč
starosta – měsíční odměna 22.160 Kč
Hlasování:  pro 7     zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 9:

Předsedkyně kulturní komise informovala přítomné zastupitele o chystaném posezení pro důchodce.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a)    Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)    Zastupitelstvo obce volí za zapisovatelku zápisu z dnešního jednání paní Jaroslavu Kloudovou a za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání  zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Miroslava Kloudu.
c)    Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem pana Drechslera na vyhotovení passportu pro budovu zámku a pověřuje starostu k dalšímu jednání v této záležitosti
d)    Zastupitelstvo souhlasí s návrhem odměny pro kronikáře a předsedu přestupkové komise.
e)    Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o provedení díla pro členy zastupitelstva.
f)    Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu r. 2018.
g)    Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu a účetní obce k provedení konečné úpravy rozpočtu r. 2018.
h)    Zastupitelstvo souhlasí s navrhovanými akcemi do rozpočtu r. 2019
i)    Zastupitelstvo obce souhlasí s navrhovanými odměnami pro zastupitele podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s účinností od 1.1.2019.
j)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o připravovaném posezení pro důchodce. 

Hlasování:  pro návrh   7     zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 5.12.2018

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová 

Ověřovatelé: Lenka Tylová, Miroslav Klouda

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement