ZZ č. 1 - 13. 2. 2019

ZÁPIS č. 1/2019
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 13. 2. 2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda ml.

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání dodatku č. 17 se společností AVE
3. Projednání čerpání rozpočtu r. 2018
4. Projednání a schválení návrhu rozpočtu r. 2019
5. Projednání bezplatného převodu pozemků z PF do majetku obce
6. Výběr dodavatele na zhotovení oken na budově zámku
7. Žádost o směnu a odkoupení části pozemků
8. Projednání záležitosti ohledně pozemku manželů Paluskových
9. Stanovení pravidel pro odměňování členů komisí
10. Určení termínu taneční zábavy
11. Změna složení finančního výboru
12. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Lubor Saska
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Zastupitelstvu byl doručen dodatek č. 17 ke Smlouvě o zneškodňování komunálního odpadu od firmy AVE – v dodatku je návrh na zvýšení cen takto:
nádoba 80 l 37 Kč nádoba sklo 343 Kč
nádoba 120 l 46 Kč nádoba papír 343 Kč
nádoba 240 l 89 Kč nádoba plasty 435 Kč
Velký nárůst ceny za nádobu s plasty je způsobem špatným primárním tříděním – firma musí odpad dotřiďovat a mají s tím vícenáklady.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet r. 2018:
- rozpočet byl navržený a schválený jako vyrovnaný ve výši 4.037.000 CZK
- v průběhu roku byl rozpočtovým opatřením rozpočet upraven podle skutečných příjmů a výdajů takto:

příjmy 5.664.679 Kč
výdaje 3.756.589 Kč
výsledek + 1.908.096 Kč
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Zastupitelstvo obce projednávalo navržený rozpočet pro r. 2019. Rozpočet byl navržen ve výši 4.228.400 Kč. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Projednání žádosti o bezplatný převod pozemků z Pozemkového fondu do majetku obce. Obec má zájem o pozemky p.č. 1526/6 a 32/1 – cesta k zámku a k domu čp. 11 a cesta k domu p. Majtána.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Na budově zámku bude probíhat 2. etapa výměny oken celkem 46 ks.
Nabídku na provedení této akce zaslaly 3 firmy:
Truhlářství Jaroslava Baláček, Dubá 943.592 Kč
Roubenky Břečka s.r.o., Doksy 973.123 Kč
Truhlářství Lupoměský Antonín, Dubá 1.025.923 Kč
Vzhledem k nejnižší nabídce byla vybrána firma Truhlářství Jaroslav Baláček z Dubé. Bylo přihlédnuto k té skutečnosti, že tato firma prováděla i první etapu výměny oken a její práce byla schválena i památkovým úřadem.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost paní Vaňkové z čp. 9 o částečnou směnu a odkoupení části pozemků. Jedná se o pozemky 1559/1, 1559/2, 1526/5. Dojde k částečné směně a k odprodeji části pozemků o výměře 132 m2.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

Na zastupitelstvo obce přišel pan Paluska, aby společně se zastupitelstvem vyřešil situaci ohledně jeho pozemku p.č. 46/2 a pozemku obce p.č. 47. Část pozemku p.č. 47, kterou Paluskovi užívají, si od obce odkoupí. Obec opraví a zároveň posune vodoteč v horní části v Pískové ulici tak, aby vodoteč nezasahovala do pozemku manželů Paluskových. Odpadní voda bude vodotečí odvedena podél komunikace až k dolní části ulice. Pan Paluska nechá vypracovat geometrický plán na oddělení části pozemku p.č. 47 a poté bude tato část pozemku nabídnuta k odprodeji.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 9:

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na odměňování členů komisí a výborů,kteří nejsou členy zastupitelstva obce takto:
Stanovená odměna je ve výši 100 Kč. za celou odpracovanou hodinu a počet hodin se bude postupně kumulovat. Podklady pro výplatu odměny navrhne starosta obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 10:

Kulturní komisí byl navržen termín jarní taneční zábavy – 29.3.2019. Tento termín byl stanoven především z toho důvodu, že na jiný termín nebylo možné sehnat hudební produkci. Hudba bude zajištěna panem Burešem.

k bodu 11:

Pan Paluska se vzdal svého členství ve finančním výboru. Náhradnicí byla určena paní Adéla Vegrichtová.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr – byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastuuitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 17 ke Smlouvě o zneškodňování komunálního odpadu s firmou AVE a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání rozpočtu r. 2018.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro r. 2019
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s bezplatným převodem pozemků z PF do majetku obce a pověřuje starostu obce vypracováním žádosti o převod těchto pozemků.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Truhlářství Jaroslav Baláček pro zhotovení oken do budovy zámku a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem.
i) Zastupitelstvo obce souhlasí se směnou a prodejem části pozemků p. Vaňkové.
j) Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem řešení situace na pozemcích p.č. 46/2 a 47., tj. odprodej části pozemku 47, který je ve vlastnictví obce a úpravami vodoteče v sousedství pozemku manželů Paluskových.
k) Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým způsobem odměňování pro členy komisí a výborů.
l) Zastupitelstvo obce bere na vědomí termín plánované jarní taneční zábavy.
m) Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou členů ve finančním výboru.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.45 hodin.

Ve Stránce dne 13. 2. 2019

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Lubor Saska

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 13 březen 2019 )