ZZ č. 6 - 14. 8. 2019

ZÁPIS č. 6/2019
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 14.8.2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Miroslav Klouda ml.

Omluveni: Jiřina Maksimová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Malování kulturního zařízení a oprava oken
3. Projednání rozpočtového opatření č. 1 a č. 2
4. Zisk z portfolia KB
5. Výměna oken na budově zámku
6. Zahájení prací na úpravě 1 bytu v budově zámku
7. Ukončení pracovního poměru účetní
8. Uspořádání zájezdu pro děti
9. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Miroslav Klouda ml.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o průběhu malování v budově kulturního zařízení a o nutnosti oprav otevírání oken. Malování a opravy sádrokartonem provede p. Říha a opravu oken pan Gál.

k bodu 3:

Paní Bendová přednesla přítomným zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 1 a č. 2.
Rozpočtové opatření č. 1: v měsíci květnu byla přijata dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 29.000 Kč – oprava provedena na straně příjmů i výdajů

Rozpočtové opatření č. 2:
změny na straně příjmů

par. 3612 – bytové hospodářství 20.000 Kč
par. 6171 – činnost místní správy 1.704.689 Kč

změny na straně výdajů

par. 2212 – silnice 93.000 Kč
par. 3613 – nebytové hospodářství 17.000 Kč
par. 3745 – péče o vzhled obcí a veř. zeleň 113.946 Kč
par. 6171 – činnost místní zprávy 5.060 Kč
par. 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené 2.060 Kč
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o stavu vkladů na účtech KB – po 3 měsících je čistý zisk z tohoto portfolia 9.194 Kč. Celkový zisk byl 24.194 Kč, z toho vstupní poplatky 15 tis. Kč.

k bodu 5:

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o zahájení prací na 2. etapě výměny oken na budově zámku. Tuto výměnu oken provede firma pana Baláčka, stejně jako první etapu výměny.

k bodu 6:

Zastupitelstvu obce byly doručeny 4 nabídky na stavební úpravy 1 bytu v dolní části budovy zámku.
1. nabídka 670.800 Kč
2. nabídka 799.525 Kč
3. nabídka 477.519 Kč
4. nabídka 530.270 Kč
Zastupitelstvo obce vybralo nabídku č. 3 – s přihlédnutím k nejnižší ceně.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Účetní paní Bendová požádala o ukončení pracovního poměru. Pracovní poměr bude ukončen dohodou ke dni 30.9.2019. Starosta obce navrhl odměnu za dlouhodobou spolupráci ve výši 10.000 Kč
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

Předsedkyně kulturní komise informovala o záměru uspořádat zájezd do zábavního parku v Chlumci nad Cidlinou. V loňském roce se zájezd neuskutečnil z důvodu nepříznivého počasí. Zájezd se v případě zájmu a vhodného počasí uskuteční dne 31.8.2019.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a Miroslava Kloudu ml.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o pracech na budově kulturního zařízení.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a rozpočtové opatření č. 2.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu financí/zisku na účtech KB.
g) Zastupitelstvu obce bere na vědomí informaci o zahájení výměny oken na budově zámku – 2. etapa.
h) Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem nabídky č. 3 (pan Lukáš Průcha) na zahájení stavebních úprav bytu v budově zámku a pověřuje starostu jednáním s touto firmou.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o ukončení pracovního poměru dohodou s paní Bendovou ke dni 30.9.2019 a schvaluje odměnu v navržené výši.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravách zájezdu pro děti.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 14.8.2019

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Miroslav Klouda ml.

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 21 srpen 2019 )