ZZ č. 6 - 4. 11. 2020

ZÁPIS č. 6/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka 

konaného dne 4. 11. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda ml. 
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání bezúplatného převodu pozemků
3. Příprava rozpočtu pro r. 2021
4. Žádost o pronájem bytu č. 1 v budově zámku
5. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 7
6. Výběr dodavatele na úpravu bytů č. 2 a 3
7. Projednání oslavy 100 let p. Semilské
8. Posezení pro důchodce 
9. Prodej pozemku p.č. 11/6
10. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0  
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Josef Kalivoda
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
k bodu 2:
Starosta informoval o možnosti získat do vlastnictví Obce Stránka pozemky p.č. 1526/6 a 32/1 v k.ú. Stránka u Mšena bezúplatně. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
k bodu 3: 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že do konce r. 2020 bude schválen rozpočet na r. 2021 dle rozpočtového výhledu ve výši 4.379.000,- Kč.    
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
k bodu 4:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost o pronájem bytu č. 1 v budově zámku. Žadatelkou je paní Dagmar Vaňková. Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem nejprve na 1 rok s možností prodloužení. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 5:
Na účet obce byla připsána částka 698.400,- Kč za prodej stavební parcely. Tuto změnu rozpočtu je třeba provést rozpočtovým opatřením. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 6:
V budově zámku budou pokračovat práce  na úpravě bytů č. 2 a 3. Návrh na úpravu těchto bytů dala firma p. Průchy:
byt č. 2 – 248.090,- Kč s DPH
byt č. 3 – 277.067,- Kč s DPH
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
k bodu 7:
Dne 7.11. 2020 se dožívá 100 let paní Semilská Libuše z Tajné. Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, aby starosta s předsedkyní kulturní komise zajistili doručení daru a přispěli k důstojnému průběhu oslavy tohoto významného životního jubilea. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
k bodu 8: 
Vzhledem k současné nepříznivé pandemické situaci zastupitelstvo rozhodlo o tom, že každoroční předvánoční posezení pro důchodce se letos neuskuteční. Namísto toho bude všem seniorům předán dárek. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
k bodu 9:
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o tom, že pan Danišovič, který měl zájem o odkoupení parcely p.č. 11/6, od svého záměru odstoupil.
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Lubora Sasku.  
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová. 
d) Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. dle KN 1526/6 a 32/1 v k.ú. Stránka u Mšena z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Obce Stránka. 
e) Zastuitelstvo obce souhlasí s tím, že do konce roku bude schválený rozpočet pro r. 2021 dle rozpočtového výhledu.
f) Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem bytu č. 1 p. D. Vaňkové a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o pronájmu dle dohodnutých podmínek. 
g) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
h) Zástupitelstvo obce souhlasí s tím, aby práce na úpravách bytů č. 2 a 3 v budově zámku provedla firma pana Průchy za navrhované částky. 
i) Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem předsedkyně kulturní komise ohledně oslav životního jubilea paní Semilské a ohledně vánoční akce pro seniory. 
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ohledně neuskutečněného prodeje parcely p.č. 11/6.
 
Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.
 
Ve Stránce dne 4.11.2020
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Ověřovatelé: Lenka Tylová, Josef Kalivoda
 
Starosta: Štefan Dvorščík