ZZ č. 1 - 10. 3. 2021

ZÁPIS č. 1/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 10. 3. 2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda ml.
Omluveni: Josef Kalivoda
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání závěrečného účtu Obce Stránka za r. 2020, schválení účetní uzávěrky a projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
3. Projednání změny hranice k.ú.
4. Projednání žádosti o pronájem pozemků
5. Informace o odkoupení parcely u budovy obecního úřadu
6. Informace o probíhajících pracech v budově zámku
7. Úpravy veřejné zeleně
8. Pořízení nových kontejnerů na odpad
9. Informace o vypracování žádosti o dotaci
10. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Miroslav Klouda
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:
Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům zprávu o čerpání rozpočtu r. 2020.
Rok 2020 skončil přebytkem ve výši 1.951.869,- Kč.
Dne 4.2.2021 bylo pracovnicemi krajského úřadu provedeno přezkoumání hospodaření obce.
Zpráva o výsledku tohoto přezkoumání byla ukončena s tímto závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
Při provádění komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velký Újezd u Chorušic byly navrženy změny katastrálních hranic v rámci nového uspořádání pozemků. Řešená výměra v k.ú. Stránka je celkem 1,2335 ha – nový návrh výměry je 1,2334 ha, tj. 1 m v neprospěch obce.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 4:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost o pronájem části pozemku p.č. 519/1 od majitelů přilehlých pozemků p. Magnuska, p. Novotného a p. Mrázkové. Tuto část pozemku by chtěli udržovat i za podmínky, že nesmí dojít k oplocení této části pozemku.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 5:
Starosta obce informoval zastupitele o záměru pana Ing. Veselého prodat pozemek u budovy obecního úřadu. Zastupitelstvo projevilo zájem o koupi této parcely za cenu max. 450,- Kč/m2. Za těchto podmínek souhlasí s koupí.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 6:
Starosta obce informoval přítomné o probíhajících pracech v budově zámku. Bylo provedeno zateplení půdy zámku skelnou vatou mezi připravené dřevěné lávky. Materiál na toto zateplení byl pořízen ve výši 46 tis. korun. Na půdě jsou již provedeny elektrorozvody, vyvedeny kabely a provedeny další přípravné práce pro napojení rekonstruovaných bytů.
P. Tůma poslal zpracovanou nabídku na instalatérské a topenářské práce.
P. Andelt poslal zpracovanou nabídku na elektrikářské práce.
Nabídky jsou k nahlédnutí ve smlouvách v kanceláři obce.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 7:
Firma Pavouci provede úpravy veřejné zeleně, prořez stromů a pokácení uschlých stromů.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 8:
Starosta informoval zastupitelstvo o nutnosti provést výměnu kontejnerů. Cena nového se pohybuje okolo 70 tis. Kč. Starosta domluvil s firmou AVE pronájem 2 ks kontejnerů za 400,- Kč/měsíc za 1 kus.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 9:
Starosta obce informoval přítomné o vypracování žádosti o dotaci na dokončení výměny oken na budově zámku.
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
Usnesení:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Miroslava Kloudu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za r. 2020 a účetní uzávěrku za r. 2020 a schvaluje výsledek zprávy o přezkoumání hospodaření za r. 2020 - zpráva přezkumu bez výhrad.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi k.ú. Velký Ujez u Chorušic, k.ú. Mšeno a k..ú. Stránka u Mšena navržené v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velký Újezd u Chorušic včetně částí k.ú. Mšeno, Chorušice a Stránka u Mšena a pověřuje starostu k podpisu Dohody o změně hranic obcí.
f) Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 519/1 za stanovených podmínek.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí parcely u budovy obecního úřadu za stanovených podmínek a pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem smlouvy.
h) Zástupitelstvo obce bere na vědomí informace o prováděných pracech na bytech v budově zámku a pověřuje starostu podpisem smluv s p. Tůmou a p. Andeltem.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plánovaných úpravách veřejné zeleně.
j) Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem 2 ks kontejnerů od firmy AVE a pověřuje starostu zajištěním tohoto pronájmu.
k) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podané žádosti o dotaci na dokončení výměny oken na budově zámku.
 
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Ve Stránce dne 10. 3. 2021
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Ověřovatelé: Lenka Tylová, Miroslav Klouda
 
Starosta: Štefan Dvorščík
 
Aktualizováno ( Pondělí, 31 leden 2022 )