ZZ č. 6 - 20. 10. 2021

ZÁPIS č. 6/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 20.10.2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda, Miroslav Klouda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
 
1. Zahájení
2. Projednání znaleckého posudku na parcelu č. 1526/13
3. Stanovení ceny za pozemek p.č. 514/1 v k.ú. Stránka
4. Projednání prodeje části pozemku p.č. 1526/1
5. Projednání smlouvy o spolupráci v cestovním ruchu v oblasti Mělnicko - Kokořínsko
6. Souhlas zastupitelstva obce s uzavřením dohody o provedení práce
7. Informace o probíhajících pracech na rekonstrukci bytů v zámku
8. Rozpočtové opatření č. 6
9. Rozpočet pro r. 2022
10. Předvánoční posezení pro seniory
11. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Miroslav Klouda, Jiřina Maksimová
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Zastupitelstvu obce byl doručen znalecký posudek na pozemek p.č. 1526/13. Cena byla znalcem stanovena jako cena v místě obvyklá, tj. 165 Kč/m2. Celková cena byla tedy stanovena na 113.190 Kč.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:
Paní Hana Konvalinková zaslala zastupitelstvu žádost o odkoupení části pozemku p.č. 514/1 o výměře 2 m2. Navržená cena byla ve výši 200 Kč/m2, tj. celková cena za pozemek bude 400 Kč.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 4:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost paní Ing. Jandekové o odkoupení části pozemku p.č. 1526/1 o výměře 2 m2.
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 5:
Zastupitelstvu obce byla doručena k projednání smlouva o spolupráci v cestovním ruchu v oblasti Mělnicko – Kokořínsko. Spolupráce bude zdarma, jedná se jen o propagaci tohoto regionu.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:
Starosta obce navrhl přítomným zastupitelům uzavření dohody o provedení práce pro pana J. Kalivodu. Jednalo by se o případné opravy traktoru, zem. techniky apod.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 7:
Starosta informoval zastupitele o probíhajících pracech na rekonstrukci bytů v zámku – 2 byty jsou před předáním, u dalších 2 bytů jsou hotové podlahy a vybouraná stará okna, tj. je provedena příprava na osazení novými okny.
 
k bodu 8:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 6 – navýšení o 400.000 Kč, mimo jiné např. na kapitole bytů. Toto navýšení bude hrazeno z rezerv minulých let.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 9:
Starosta obce navrhl zastupitelstvu, aby byl rozpočet pro r. 2022 vytvořen podle rozpočtového výhledu. Bude navýšena částka na rekonstrukci bytů a nákup zemědělské techniky.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 10:
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že z důvodu pandemické situace nebude ani letos uspořádáno předvánoční posezení pro seniory. Seniorům budou předány dárkové balíčky.
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Miroslava Kloudu a paní Jiřinu Maksimovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce souhlasí s cenou za pozemek 1526/13 stanovenou znaleckým posudkem a pověřuje starostu obce dokončením převodu pozemku do majetku obce.
e) Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou cenou 200,- Kč za 1 m2 za část pozemku 514/1 a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s paní Ing. Konvalinkovou.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemku p.č. 1526/1 v k.ú. Stránka o výměře 2 m2.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci v cestovním ruchu v oblasti Mělnicko – Kokořínsko a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
h) Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce s panem Josefem Kalivodou.
i) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o probíhající rekonstrukci bytů v budově zámku.
j) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 a pověřuje starostu a účetního obce provedením tohoto rozpočtového opatření.
k) Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby rozpočet pro r. 2022 byl stanoven podle rozpočtového výhledu.
l) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o předání dárkových balíčků pro seniory v obci.
 
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.50 hodin.
 
Ve Stránce dne 20.10.2021
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Miroslav Klouda, Jiřina Maksimová
Starosta: Štefan Dvorščík