ZZ č. 6 - 12. 10. 2022 - ustanovující

ZÁPIS č. 6/2022

z ustanovujícího zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 12.10.2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda, Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Informace o výsledcích voleb
3. Slib členů zastupitelstva
4. Volba starosty a místostarosty
5. Volba předsedů výborů
6. Odměny neuvolněných zastupitelů obce
7. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil pan Štefan Dvorščík, dosavadní starosta, který přivítal přítomné. Pan Dvorščík prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Nově zvoleným zastupitelům byl předložen ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0  
 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Lenka Tylová
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  

k bodu 2:
Předsedkyně volební komise, paní Jitka Kalivodová, přečetla přítomným zastupitelům výsledky voleb.
 
k bodu 3:
Poté pan Štefan Dvorščík přednesl nově zvoleným zastupitelům Slib člen zastupitelstva obce. Každý člen zastupitelstva potvrdil slib pronesením slova „Slibuji“ a podpisem pod písemné znění slibu. 

k bodu 4:
Poté bylo přistoupeno k volbě starosty a místostarosty. Paní Lenka Tylová navrhla za starostu obce pana Štefana Dvorščíka. Pan Štefan Dvorščík navrhl za místostarostu obce paní Jaroslavu Kloudovou. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  

k bodu 5:
Dále zastupitelstvo přistoupilo k volbě předsedů výborů: 
kontrolní výbor – předseda Miroslav Klouda, členové – Martin Černý, Jitka Kalivodová
finanční výbor – předseda Jiřina Maksimová, členové – Mária Dvorščíková, Michal Petráček
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  

k bodu 6:
Odměny neuvolněných zastupitelů obce: 
starosta 24.380,- CZK
místostarosta 13.750,- CZK
předseda kontrolního výboru 1.010,- CZK
předseda finančního výboru   1.010,- CZK
člen přestupkové komise (J. Kalivoda, L. Saska) 1.010,- CZK
předsedkyně kulturní komise 1.870,- CZK   
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
Závěr – byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
Usnesení:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Josefa Kalivodu. 
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová. 
d) Všichni nově zvolení zastupitelé složili Slib člena zastupitelstva. 
e) Starostou obce byl všemi hlasy zvolen pan Štefan Dvorščík.
f) Místostarostou obce byla všemi hlasy zvolena paní Jaroslava Kloudová.
g) Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Miroslav Klouda, předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní Jiřina Maksimová. 
h) Odměny starosty, místostarosty, předsedů výborů i členů komisí byla schváleny všemi hlasy. 
Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.00 hodin.
 
Ve Stránce dne 12.10.2022
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Lenka Tylová, Josef Kalivoda
Starosta: Štefan Dvorščík