Zákon o střetu zájmů č.159/2006 Sb.

Zákon o střetu zájmů

Realizace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Veřejní funkcionáři podávají v zákonem stanovených lhůtách oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, příjmech, darech a závazcích formou čestného prohlášení (dále jen „oznámení“). Oznámení jsou evidována v registru oznámení (dále jen „registr“).

Starosta Obecního úřadu Stránka je evidenční orgán, který:

 • vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři
 • uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti

Kontakt:
Obecní úřad Stránka
Stránka 70
277 35 Mšeno

Poučení

 • Přestupku se dopustí ten, kdo sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
 • Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno.
 • Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost.
 • Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů
 • Při porušení výše uvedených nařízení dochází k přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.
 • Úřad si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo, pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
 • Podáním „Žádosti o náhled do registru“ žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů, a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.
 • Každý má právo písemně sdělit úřadu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
 • Každý, kdo má důvodné podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti uložené mu zákonem, může podat příslušnému soudu ve správním soudnictví návrh na zahájení řízení o porušení povinností veřejných funkcionářů stanovených zákonem.

Upozornění - dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Acrobat Reader

REGISTR OZNÁMENÍ - vstup

Doporučený postup k vydání uživatelského jména a hesla:

1.seznámit se s podmínkami vydání uživatelského jména a hesla, viz tato stránka,
2.osobně se dostavit k vydání do registračního místa, tj. do kanceláře obecního úřadu v úředních hodinách
3.předložit občanský průkaz, na jehož základě bude zájemci předložena „Žádost o nahlížení do registru oznámení“, kterou žadatel podepíše, čímž potvrdí souhlas s podmínkami, za kterých mu bude uživatelské jméno a heslo přiděleno,
4. žadateli bude přiděleno uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě,
5.uživatelské jméno a heslo opravňuje po určitou dobu, na které bylo vystaveno, nahlížet do registru na stránkách obce z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.

Formulář - Žádost o nahlížení do registru oznámení (RTF/DOC -PDF)

 

Aktualizováno ( Středa, 18 únor 2009 )