ZZ č. 2 - 1. 3. 2023

ZÁPIS č. 2/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 1.3.2023 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

 
Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda, Miroslav Klouda
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
 
1. Zahájení
2. Schválení závěrečného účtu, účetní závěrky a přezkoumání hospodaření obce Stránka za rok 2022
3. Projednání odkoupení parcely od sourozenců Akrmanových
4. Pronájem budovy bývalého kadeřnictví
5. Rekonstrukce veřejného osvětlení
6. Pověření starosty k provádění rozpočtových úprav a změn
7. Informace o výhradách katastrálního úřadu k nesrovnalostem u nemovitostí ve vlastnictví obce
8. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jiřina Maksimová, Lenka Tylová
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet, účetní závěrku a přeskum hospodaření ze dne 2.2.2023 proběhlo přezkoumání hospodaření Obce Stránka. Přezkoumávané obdobní bylo 1.1.2022 – 31.12.2022. Předmětem přezkoumání bylo účetnictví v celém rozsahu (hlavní kniha, kniha došlých a vydaných faktur, pokladna,…), zápisy ze zasedání zastupitelstva, atd.
Při tomto přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
 
k bodu 3:
Starosta obce vstoupil do jednání se sourozenci Akrmanovými ohledně odkoupení parcely p.č. 58/10 – část parku před kulturním zařízením a část komunikace. Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením této parcely.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 4:
Zastupitelstvu obce byla doručena žádost paní Bártové o pronájem budovy bývalého kadeřnictví. Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem. Po vyvěšení záměru pronajmout tuto budovu, bude stanovena výše nájmu, případně další podmínky.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 5:
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o nabídce na rekonstrukci veřejného osvětlení na Tajné. Firma iLED.CZ zaslala nabídku na celkovou rekonstrukci (materiál i práce vč. DPH) ve výši 61.568 CZK.
Zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k provádění rozpočtových úprav a změn do výše 300 tis. CZK.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 7:
Starosta obce informoval zastupitelstvo o výhradách katastrálního úřadu k nesrovnalostem u nemovitostí ve vlastnictví obce, a to budova hasičské zbrojnice, kulturní zařízení a kořenová čistírna vč. plata. Starosta tyto nesrovnalosti již řeší s geodetickou firmou.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Závěr
 
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Jiřinu Maksimovou a paní Lenku Tylovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Stránka za rok 2022 podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. jehož součástí je i zpráva o přezkumu hospodaření Obce Stránka za r. 2022 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Stránka sestavenou ke dni 31.12.2022 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením parcely p.č. 58/10 a pověřuje starostu jednáním o tomto odkupu a podpisem kupní smlouvy.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem budovy bývalého kadeřnictví.
h) Zastupitelstvo obce akceptuje cenovou nabídku na provedení rekonstrukce osvětlení na Tajné a pověřuje starostu jednáním s firmou iLED.CZ ohledně podpisu smlouvy a provedení díla.
i) Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření takto: - rozpočtové příjmy v neomezené výši
- rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy) do výše 300.000 CZK celkem za jedno rozpočtové opatření a paragraf
- poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i výdajích
- výdaje a příjmy související s dotací v plném rozsahu
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výhradách KÚ k nesrovnalostem u nemovitostí ve vlastnictví obce a pověřuje starostu řešením těchto výhrad
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.45 hodin.
 
Ve Stránce dne 1.3.2023
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Ověřovatelé: Jiřina Maksimová, Lenka Tylová
 
Starosta: Štefan Dvorščík

 

Aktualizováno ( Sobota, 11 březen 2023 )